Αρσάκεια ΨυχικούΑρσάκεια - Τοσίτσεια ΕκάληςΑρσάκεια ΘεσσαλονίκηςΑρσάκεια ΠατρώνΑρσάκεια ΙωαννίνωνΑρσάκεια Τιράνων
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση – εκμετάλλευση των κυλικείων των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, με τη δυνατότητα παράτασης πέραν τής πενταετίας, εφ’ όσον ο επιλεγείς είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης.
Οι προσφορές θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2018. Θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Προμηθειών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Κοκκώνη 18 - Π. Ψυχικό, τηλ. 210 67 55 555, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.30 έως 15.00.

Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία φοιτούν περίπου
α) στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού 1.000 μαθητές στα Δημοτικά και 1.150 μαθητές στα Γυμνάσια – Λύκεια,
β) στα Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης 810 μαθητές στα Δημοτικά και 1.000 μαθητές στα Γυμνάσια – Λύκεια,
γ) στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης 330 μαθητές στο Δημοτικό και 370 στο Γυμνάσιο – Λύκειο,
δ) στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών 170 μαθητές στο Δημοτικό και 170 στο Γυμνάσιο – Λύκειο και
ε) στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων 190 μαθητές στο Δημοτικό και 100 στο Γυμνάσιο – Λύκειο.

Για την ανάδειξη τού αναδόχου - μισθωτή λαμβάνεται υπ’ όψιν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης συνολική προσφορά. H έγγραφη οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει
α) το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε εγγεγραμμένο μαθητή,
β) ποσοστό επί όλων των λιανικών πωλήσεων των κυλικείων των Σχολείων,
γ) ποσοστό έκπτωσης στα πωλούμενα είδη προς το προσωπικό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 1.190 άτομα,
δ) ποσοστό έκπτωσης για εκδηλώσεις τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναλάβει την παρασκευή των εδεσμάτων που θα προσφερθούν στην εκδήλωση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία τις τιμές στις οποίες θα πωλούνται τα προσφερόμενα είδη προσκομίζοντας τιμοκατάλογο.
Η εξόφληση τής αξίας τού ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο θα καταναλώνεται στα μισθωμένα κυλικεία βαρύνει τον ανάδοχο.
Τα κυλικεία θα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένα και να συνεχίσουν να λειτουργούν τουλάχιστον με τη σημερινή τους μορφή. Προς τούτο συνημμένα παραδίδονται φωτογραφίες των κυλικείων και των βοηθητικών χώρων αυτών, όλων των σχολικών μας συγκροτημάτων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να συμμορφώνεται με τον καθορισμό των προς διάθεση προϊόντων σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025 (ΦΕΚ 2135/τ.Β’/29-08-2013) απόφαση τού αρμοδίου υφυπουργού Υγείας, όπως αυτή τροποποιείται κάθε φορά.
Η επιτροπή διενέργειας τού διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές μη παραδεκτές ή για οποιοδήποτε άλλον λόγο κρίνει το αποτέλεσμα τού διαγωνισμού ασύμφορο.
Η κατακύρωση είναι στην απόλυτη κρίση τής επιτροπής που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Θα συναφθεί σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο εντός δεκαημέρου από την ημέρα κατακύρωσης τού διαγωνισμού. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής 25.000,00 €.

Ο Διευθυντής
των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Βασίλειος Χρυσανθακόπουλος