Εκτύπωση
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για τα περιουσιακά στοιχεία της (κτηριακές μονάδες, έργα τέχνης κ.ά.) καθώς και Γενικής Αστικής ευθύνης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και να πρωτοκολληθούν μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου 2017 στα Γραφεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, οδός Κοκκώνη, αρ. 18, Π. Ψυχικό.
Πληροφορίες δίδονται από την Υπηρεσία Προμηθειών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, κ. Ιωάννη Μαστοραντωνάκη, τηλ. 210-67.55.555, εσωτ. 115.