Πρόγραμμα σπουδών


table

Με στόχο την κατάκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων στην γερμανική γλώσσα, δίνουμε σε όλες τις βαθμίδες ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου καθώς και στην προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων.

Η ύπαρξη επιπέδων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων των μαθητών. Η ύλη και οι στόχοι του τρίτου επιπέδου καθορίζονται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κάθε σχολικό έτος, ανάλογα με το δυναμικό της τάξης.

§  Τα Γερμανικά στο Δημοτικό

Η γερμανική γλώσσα διδάσκεται από την Γ΄ έως την Ε΄ τάξη δύο ώρες την εβδομάδα ενώ στην ΣΤ΄ τάξη τρείς ώρες και υπάρχει ένα επίπεδο ανά τάξη.

Στόχος μας στη βαθμίδα αυτή είναι οι μαθητές να αγαπήσουν τη γλώσσα, να αποκτήσουν σωστές βάσεις για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με αυτήν στο μέλλον, να γνωρίσουν το γερμανικό πολιτισμό μέσα από ποικίλες ευχάριστες δραστηριότητες, και να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις του επιπέδου Α1 ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.

§  Τα Γερμανικά στο Γυμνάσιο

Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου η Γερμανική διδάσκεται τέσσερις ώρες εβδομαδιαία. Υπάρχουν έως τρία επίπεδα ανά τάξη. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου εντάσσονται μετά από κατατακτήριο τεστ στο αντίστοιχο επίπεδο, ανάλογα με τις γνώσεις τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εκμάθηση της γλώσσας.

Στόχος στο Γυμνάσιο είναι η βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα στις τέσσερις δεξιότητες (ακούω, διαβάζω, γράφω, μιλάω), η απόκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Goethe-Zertifikate, ΚΠγ, ÖSD) στα επίπεδα Α1, A2, B1, B2, η περαιτέρω γνωριμία με τον γερμανικό πολιτισμό και η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη γλώσσα μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ευρωπαϊκά προγράμματα και παρουσιάσεις.

§  Τα Γερμανικά στο Λύκειο

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως Ξένη Γλώσσα την Γερμανική. Διδάσκεται τέσσερις ώρες στην Α΄ τάξη και δύο ώρες στη Β΄ & Γ΄ τάξη. Τα τμήματα που δημιουργούνται αντιστοιχούν στο εκάστοτε επίπεδο, με έμφαση στις ανάγκες και στους στόχους των μαθητών. Στην Γ΄ Λυκείου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τη Γερμανική ως 2η Ξένη Γλώσσα, εφόσον δεν την διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν συστηματικά τις γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να εκφράζονται σε καθημερινές καταστάσεις με ευχέρεια, αλλά και να προετοιμαστούν για την απόκτηση διπλωμάτων γλωσσομάθειας μέχρι και το επίπεδο C1. Στην Γ΄ Λυκείου υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να προετοιμαστούν οι μαθητές για το ειδικό μάθημα των Πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και για την εξέταση TestDaF που πιστοποιεί τη γλωσσική επάρκεια που απαιτείται για την εισαγωγή σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια.

Μέθοδοι διδασκαλίας και Διδακτικά μέσα

Για την επίτευξη των στόχων αυτών βασίζουμε το μάθημά μας στην επικοινωνιακή προσέγγιση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Η συνεργασία και ενεργοποίηση των μαθητών βοηθά ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία.Ο μαθητής από την πρώτη κιόλας μέρα καλλιεργεί τον προφορικό λόγο και αφομοιώνει καινούργια γλωσσικά στοιχεία με ευχάριστο τρόπο. Τα παιδιά μαθαίνουν αρχικά με τη διδασκαλία βασικών κανόνων, να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα με απλές προτάσεις. Η εμβάθυνση και κατανόηση πιο σύνθετων γλωσσικών δομών γίνεται σταδιακά σε μεγαλύτερες τάξεις, με σκοπό τη συστηματική εξάσκηση των τεσσάρων δεξιοτήτων. Ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει και να κατανοεί, να ακούει και να κατανοεί, να γράφει, να μιλά.

Σημαντικό ρόλο στην ταχύτερη εκμάθηση της γλώσσας, την ευχάριστη προσέγγισή της και την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων παίζει σε όλες τις βαθμίδες τόσο η χρήση κλασικών διδακτικών μέσων όσο και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε όλες τις βαθμίδες χρησιμοποιούνται σύγχρονες διδακτικές σειρές με θέματα και σχεδίαση που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, πλούσιο έντυπο υλικό, διαδραστικό υλικό των εκδοτικών οίκων, καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα του σχολείου μας με χρήσιμο συμπληρωματικό και διαδραστικό υλικό που συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, όπως: θεωρία και ασκήσεις γραμματικής, ασκήσεις οπτικοακουστικής κατανόησης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, παρουσιάσεις, απλοποιημένα αναγνώσματα, online-λεξικά, χρήσιμους συνδέσμους κ.ά.

Στόχος του Γερμανικού Τμήματος είναι να αποτελέσει η καλή γνώση της γλώσσας ένα χρήσιμο εφόδιο στην ενήλικη ζωή των μαθητών μας.

 

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

Τάξη

Γ΄ - ΣΤ΄

Α΄ - Γ΄

Α΄

Β΄

Γ΄

Μάθημα

2η Ξ. Γλ.

2η Ξ. Γλ.

Ξ.Γλ.

2η Ξ. Γλ. (επιλογής)

1η Ξ. Γλ.

ή

2η Ξ. Γλ. (επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας

2

2

4

2

2

2

Επίπεδα

1

3

1 ή 2

1

1 ή 2

1

Διπλώματα

-

Α1, Α2, Β1

Β1, Β2

-

-

-

 

Η γερμανική γλώσσα διδάσκεται στο πρωινό σχολικό πρόγραμμα από την Γ΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου ως κατ' επιλογήν δεύτερη ξένη γλώσσα.

 

Τα Γερμανικά στο Δημοτικό

Στο Δημοτικό υπάρχει ένα επίπεδο ανά τάξη. Στόχος στη βαθμίδα αυτή είναι η καταρχήν ευχάριστη πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα και στη συνέχεια η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για αυτήν, μέσω της χρήσης σύγχρονων διδακτικών σειρών, της βιωματικής προσέγγισης της γλώσσας -με δράσεις και συμμετοχή σε διαθεματικά- και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία με τη βοήθεια ψηφιακού υλικού (π.χ. διαδραστικών ασκήσεων). Με την ολοκλήρωση της ΣΤ΄ Τάξης οι περισσότεροι μαθητές έχουν κατακτήσει το επίπεδο στοιχειώδους γνώσης της γερμανικής γλώσσας (Α1).

 

Τα Γερμανικά στο Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο υπάρχουν τρία επίπεδα ανά τάξη. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου εντάσσονται μετά από κατατακτήριο τεστ στα αντίστοιχα επίπεδα, ανάλογα με τις γνώσεις τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εκμάθηση της γλώσσας. Στόχος στο Γυμνάσιο είναι η βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα στις τέσσερις δεξιότητες (ακούω, διαβάζω, γράφω, μιλάω), η πιστοποίηση των γνώσεων αυτών (Goethe-Zertifikate) σε επίπεδα Α1, Α2, Β1 (αν το επιθυμούν οι μαθητές) και η γνωριμία με τον γερμανικό πολιτισμό.

 

Τα Γερμανικά στο Λύκειο

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως Ξένη Γλώσσα την Γερμανική. Τα τμήματα που δημιουργούνται αντιστοιχούν στο εκάστοτε επίπεδο, στις ανάγκες και στους στόχους των μαθητών. Στις τέσσερις ώρες διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν συστηματικά τις γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να εκφράζονται σε καθημερινές καταστάσεις με ευχέρεια, αλλά και να προετοιμαστούν για την απόκτηση διπλωμάτων μέχρι και το επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στην Γ΄ Λυκείου μπορεί να δημιουργηθεί μετά από επιθυμία των μαθητών τμήμα προετοιμασίας ειδικού μαθήματος, για όσους ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα πανελλαδικά.

 

Σημαντικό ρόλο για την ευχάριστη προσέγγιση της γλώσσας, την ταχύτερη εκμάθησή της και την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων παίζει σε όλες τις βαθμίδες και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως η χρήση του διαδραστικού πίνακα και της ψηφιακής πλατφόρμας.

Στόχος του Γερμανικού Τμήματος είναι να αποτελέσει η καλή γνώση της γλώσσας ένα χρήσιμο εφόδιο στην ενήλικη ζωή των μαθητών μας.