Print
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία θα είναι όλη τυπωμένη σε γραμματοσειρά Trebuchet MS

O τίτλος εργασίας θα είναι στοιχισμένος στο κέντρο, με πεζούς bold χαρακτήρες μεγέθους 11,5 και το διάστιχο από την επόμενη γραμμή θα είναι 1,5 (χωρίς διάστημα πριν ή μετά από την παράγραφο).

Ακολουθούν τα ονόματα όλων των μαθητών αλφαβητικά, το όνομα του σχολείου και στην ίδια σειρά η τάξη, το όνομα του μαθητή – εισηγητή και το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή, στοιχισμένα στο κέντρο με πεζούς χαρακτήρες μεγέθους 10 και το διάστιχο μεταξύ των γραμμών θα είναι 1,15 (χωρίς διάστημα πριν ή μετά από την παράγραφο).

«Τίτλος Εργασίας»

Ελένη Αναγνωστοπούλου,  Ιάσων Μιχαλόπουλος

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄

Εισηγήτρια: Ελένη Αναγνωστοπούλου, elena@gmail.com

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελευθέριος Κυριακίδης, elkyr@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κάθε εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει μία περίληψη 150 - 200 λέξεων. Ο τίτλος: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ» με κεφαλαίους bold χαρακτήρες μεγέθους 11,5, θα απέχει διάστιχο 1,15 από την προηγούμενη γραμμή με διάστημα πριν και μετά την παράγραφο. Στο κείμενο της περίληψης θα υπάρχει διάστιχο 1,15 ανάμεσα στις γραμμές, με πεζούς χαρακτήρες μεγέθους 10,5.

Η περίληψη πρέπει να συνοδεύεται από μία λίστα με λέξεις-κλειδιά. Η φράση «ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:» θα είναι με κεφαλαίους bold χαρακτήρες μεγέθους 11,5 και θα απέχει διάστιχο 1,15 από την προηγούμενη γραμμή με διάστημα πριν και μετά την παράγραφο. Οι λέξεις-κλειδιά που ακολουθούν θα πρέπει να εμφανίζονται στην ίδια γραμμή με μέγεθος χαρακτήρων 10,5, σε πλάγια γραφή (Italics). Αν για τις λέξεις κλειδιά χρειάζεστε και δεύτερη γραμμή, η γραμμή αυτή θα είναι σε διάστιχο 1,15 από την προηγούμενη, χωρίς διάστημα μετά την παράγραφο. Οι λέξεις θα εμφανίζονται όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: νανομόρια, νανοϋλικά, νανοδομές άνθρακα, 

                            στοχευμένα φάρμακα, κβαντική νανοτεχνολογία

 

Ακολουθεί η εργασία, η οποία πρέπει να είναι μέχρι 10 σελίδες και να περιλαμβάνει: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΛΩΣΣΑΡΙ (δεν είναι υποχρεωτικό) και ΠΗΓΕΣ (Βιβλιογραφία, παραπομπές σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, επιστημονικά περιοδικά, μη δημοσιευμένες εργασίες, προσωπικές συνεντεύξεις κ.λπ.). Ο κάθε τίτλος  θα εμφανίζεται με κεφαλαίους bold χαρακτήρες μεγέθους 11,5 και θα απέχει διάστιχο 1,15 από την προηγούμενη γραμμή με διάστημα πριν και μετά την παράγραφο. Στα κείμενα θα υπάρχει διάστιχο 1,15 ανάμεσα στις γραμμές, με πεζούς χαρακτήρες μεγέθους 10,5.

Η εσοχή της παραγράφου να είναι 1,25 στιγμές. Τα διαγράμματα, τα σχήματα, οι εικόνες  και οι πίνακες θα πρέπει να ενταχθούν στο κείμενο όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά τους και αν χρειαστεί μπορούν να καταλάβουν ολόκληρο το πλάτος της περιοχής του κειμένου. Όλα τα διαγράμματα, τα σχήματα, οι εικόνες  και οι πίνακες θα πρέπει να τοποθετούνται κεντρικά και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση με το κείμενο και να είναι αριθμημένα, π.χ. Διάγραμμα 1: Λεζάντα διαγράμματος, Σχήμα 1: Λεζάντα σχήματος, Εικόνα 1: Λεζάντα εικόνας, ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τίτλος Πίνακα,.

Τα κείμενα στους πίνακες θα εμφανίζονται με πεζούς ή κεφαλαίους χαρακτήρες μεγέθους 10,5. Οι λεζάντες τοποθετούνται ακριβώς κάτω από τα διαγράμματα, τα σχήματα και τις εικόνες. Το κείμενο στις λεζάντες θα είναι με χαρακτήρες πεζούς, μεγέθους 9,5 σε πλάγια γραφή (Italics). Αμέσως μετά από τη λεζάντα αφήστε ένα κενό (διάστιχο 1,15).

Στην ενότητα «ΠΗΓΕΣ» αναγράφονται όλες οι αναφορές κατά αύξουσα σειρά όπως εμφανίζονται στο κείμενο ως παραπομπές. Οι παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά εμφάνισής τους (η παραπομπή εμφανίζεται ως αριθμητικός εκθέτης στην αντίστοιχη λέξη, π.χ. «… Αναδεικνύοντας μία πολύπλευρη εικόνα καινοτομιών με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, οι εφαρμογές των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών έχουν προκαλέσει ερωτήματα ηθικής υφής4. …).

Με την ίδια σειρά και τον ίδιο αριθμό αναφέρονται και στις «ΠΗΓΕΣ»,  όπου περιλαμβάνονται όλες οι παραπομπές του κειμένου και μόνο αυτές. Στον βιβλιογραφικό κατάλογο, για κάθε παραπομπή αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία, με την εξής σειρά: Τα επώνυμα και τα ονόματα (χωρίς τελείες μεταξύ τους) των συγγραφέων (μέχρι τρεις, χωρίς "and" ή "και" πριν από τον τελευταίο. Αν είναι περισσότεροι, αναφέρονται οι τρεις πρώτοι και ακολουθεί "et al." ή "και συν."), ο τίτλος του άρθρου, η επίσημη (Index Medicus) συντομογραφία του ονόματος του περιοδικού (χωρίς τελείες), το έτος έκδοσης, ο αριθμός τόμου, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Π.χ., Rapaport J, Antam M, Charmostiz C, Brooks JG: Defective high density lipoprotein composition in patients on chronic hemodialysis. N Engl J Med 1978, 229:1326-1331.

Αν οι παραπομπές αναφέρονται σε πηγές από το διαδίκτυο αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία, με την εξής σειρά: Η διεύθυνση της ιστοσελίδας και η ημερομηνία της τελευταίας πρόσβασης σε αυτή.

Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου, αναφέρονται επιπροσθέτως, μετά τα ονόματα των συγγραφέων και τον τίτλο του κεφαλαίου, τα ονόματα του επιμελητού ή των επιμελητών σύνταξης (editors) και ο τίτλος του βιβλίου. Π.χ., Massy SG, Klein KL: Effects of bile duct ligation on renal function. In: Epstein M (ed) The Kidney in Liver Disease. Elsevier, New York, 1978:58-82.