Από το σχολικό έτος 2015-2016 στα Αρσάκεια ‒ Τοσίτσεια Σχολεία αναλαμβάνουν:

  • Συντονίστρια των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης:  Ι ω α κ ε ι μ ί δ ο υ  Α ι κα τ ε ρ ί ν η
  • Διευθύντρια Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού:  Ρ ο δ ο π ο ύ λ ο υ  Β α σ ι λ ι κ ή
  • Διευθύντρια Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού:  Γ ρ α τ σ ί α - Ο ρ φ α ν ο ύ  Σ ο φ ί α
  • Διευθύντρια Αρσακείου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης:  Σ γ ο υ ρ ο ύ  Ά ν ν α
  • Υποδιευθύντρια Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού:  Σ τ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ  Ε λ έ ν η
  • Υποδιευθύντρια Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού:  Κ α τ σ ο ύλ η  Ε λ ε ο ύ σ α