Εκτύπωση
Eνημερώνονται οι γονείς των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης και όλων των τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης ότι το μάθημα τής Κολύμβησης είναι μέρος τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό είναι υποχρεωτική.
Για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο μάθημα απαιτείται ιατρική βεβαίωση από δερματολόγο ή από παιδίατρο, στην οποία θα αναγράφεται ότι το παιδί έχει ελεγχθεί και δερματολογικά.
Στις τάξεις όπου απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ) (Δ΄ τάξη Δημοτικού και Α΄ τάξη Γυμνασίου) είτε θα αναγράφεται σε αυτό ότι το παιδί έχει ελεγχθεί και δερματολογικά είτε θα προσκομίζεται επιπλέον ιατρική βεβαίωση δερματολόγου.
Η ιατρική βεβαίωση για το μάθημα τής Κολύμβησης πρέπει να ανανεώνεται κάθε σχολικό έτος και να έχει ημερομηνία Σεπτεμβρίου.