Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η εκπαίδευση των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συστηματική φοίτηση και την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων. Γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται η χωρίς σοβαρό λόγο απουσία των μαθητών από το σχολείο.
Η προαγωγή στην επόμενη τάξη και η απόλυση των μαθητών από το Γυμνάσιο εξαρτώνται από τη συστηματική φοίτησή τους. Ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών ο Σύλλογος Διδασκόντων στο τέλος των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων χαρακτηρίζει τη φοίτηση επαρκή ή ανεπαρκή.
Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται οκτώ (8) απουσίες. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-01-2018 και την εγκύκλιο 13963/ΓΔ4/26-01-2018 την ευθύνη τής τακτικής παρακολούθησης τής φοίτησης τού μαθητή έχει εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

Επικοινωνία Σχολείου με Γονείς/Κηδεμόνες για τη φοίτηση
Σε περίπτωση απουσίας τού/τής μαθητή/-τριας οι κηδεμόνες ενημερώνουν το Σχολείο το πρωί τής ίδιας ημέρας και γνωστοποιούν τους λόγους τής απουσίας του/της.
Το Σχολείο ενημερώνει τακτικά τους κηδεμόνες για τον αριθμό των απουσιών των μαθητών. Η επικοινωνία τού Σχολείου με τους γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους γίνεται τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία οι ίδιοι έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τού Σχολείου κατά τη εγγραφή των μαθητών.


Όριο απουσιών
Στα Αρσάκεια Σχολεία με διευρυμένο πρόγραμμα (8 διδακτικές ώρες) επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα τρεις (143).
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν σαράντα τρεις (143) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
Απουσίες που δεν προσμετρώνται
1. Για λόγους υγείας
Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν απουσίες που οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις ή περιστατικά που απαιτούν μεγάλο διάστημα ανάρρωσης ή νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουν οι γονείς να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση τού Σχολείου δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα, για να μη ληφθούν υπ' όψιν οι απουσίες οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει:
α. να ενημερώσουν τη Διεύθυνση τού Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση τού προβλήματος υγείας
β. να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση τού Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής τού Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής τού Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή τού μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα τού Διευθυντή τού Κέντρου ή δικαιολογητικά από ιδιωτικό νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα τού θεράποντος ιατρού και του διοικητικού Διευθυντή τής ιδιωτικής κλινικής.
2. Λόγω συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Με απόφαση τού οικείου Συλλόγου Διδασκόντων δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών λόγω συμμετοχής τους:
α) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών
β) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπ' όψιν των προϋποθέσεων τής παρ. 46, τού άρθρου 13, τού ν. 3149/2003 (Α΄141).
γ) σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια έως δύο (2) εβδομάδες λόγω εξαιρετικών επιδόσεων στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες.
Η απόφαση τού Συλλόγου Διδασκόντων για όλες τις αγωνιστικές ή καλλιτεχνικές υποχρεώσεις των προαναφερθεισών περιπτώσεων θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων ή εκδηλώσεων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία τού αθλήματος.