Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Ι. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ \ VOCABULAIRE

L’identité
Les nombres de 1 à 100
La famille
Les copains
La description (le physique et le caractère)
Le corps humain
Les vêtements, les couleurs
Les matières et le matériel scolaires
L’heure- les jours- les mois – les moments de la journée- la date
Les activités – les loisirs – les sports
Les menus et la nourriture
Les lieux et les endroits de la ville
Indiquer le chemin

ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ \ GRAMMAIRE

1. Οριστικά άρθρα Les articles définis (le, la, l’, les)

2. Αόριστα άρθρα Les articles indéfinis (un, une, des)

3. Μεριστικά άρθρα Les articles partitifs (du, de la, de l’, des)

4. Κτητικά επίθετα Les adjectifs possessifs

5. Σχηματισμός Θηλυκού Formation du féminin
Ουσιαστικών και επιθέτων

6. Σχηματισμός Πληθυντικού αριθμού Formation du pluriel
Ουσιαστικών και επιθέτων

7. Ερωτηματικές λέξεις /επίθετα Mots/ adjectifs interrogatifs
(où, d’où, comment, pourquoi)

8. H ερωτηματική πρόταση La phrase interrogative
( qui…)

9. Ρήματα Verbes

• Κλίση των ρημάτων (κατάφαση & άρνηση) • Forme affirmative et négative (ne… pas)

• Τα αυτοπαθή ρήματα • Les verbes pronominaux

• 1η - 2η - 3η συζυγίες * • Tous les trois groupes, aux temps / modes:
Présent, Futur Proche, Passé Composé (avec l’ auxiliaire avoir) et Impératif

* (από την 3η συζυγία τα εξής ρήματα / les verbes suivants du 3me groupe:
prendre, vouloir, pouvoir, comprendre, boire, venir faire, mettre, savoir, écrire, voir, lire, dire)

10. Προθέσεις Prépositions :
Aller à / chez
Venir de
+ sports
Jouer à
Faire de
Jouer de + instrument

11. Προθέσεις τύπου Prépositions de lieu
(dans, sur / sous, derrière / devant,
à gauche de / à droite de,
en face de, à côté de, au milieu de)

12. Προσωπικές αντωνυμίες Les pronoms personnels toniques

13. Ποσοτικά Επιρρήματα Adverbes de quantité (trop, pas assez+ adjectif)