Στην έκθεση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (9/3/2014), παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα μαθητικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο διαθεματικών πολιτιστικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους.

H Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων προγραμματίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με την Εποπτεία και τις Διευθύνσεις των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, την πέραν τού σχολικού προγράμματος εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός των Σχολείων, με σκοπό την κοινωνική μόρφωση και την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων:
 • Παρακολουθεί τις τρέχουσες δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου και προτείνει αντίστοιχες εκπαιδευτικές επισκέψεις, αυστηρά και παιδαγωγικά οργανωμένες, ανάλογα με τις γνώσεις κάθε τάξης και βαθμίδας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό συντάσσει ετησίως σχετικό έντυπο με τίτλο «Προτάσεις για την οργάνωση των Εκπαιδευτικών Εξορμήσεων», το οποίο ενημερώνει συστηματικά κατά τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς.
 • Συντονίζει σε συνεννόηση με τους Συλλόγους των εκπαιδευτικών των Σχολείων τις ανωτέρω επισκέψεις και επικοινωνεί με τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και τα μεγαλύτερα μουσεία τής Αθήνας, όπου η υψηλή επισκεψιμότητα από σχολεία καθιστά την επικοινωνία με τους υπευθύνους πολύ δύσκολη, και επιτυγχάνει, μέσω προσωπικών γνωριμιών και συναντήσεων, να εξασφαλίζει για καθένα από τα 220 τμήματα των Σχολείων την επιθυμητή ημέρα και ώρα επίσκεψης. Παρέχει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων, ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται καλύτερα για την επίσκεψη.
 • Δημιουργεί, προτείνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλους χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
 • Εκπονεί εκπαιδευτικά φυλλάδια και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (Power Point): α) για τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλους χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, β) για την προβολή εποπτικού υλικού με σκοπό την ενίσχυση τής διδακτικής διαδικασίας. Το υλικό αυτό ανανεώνεται κατ’ έτος, παρουσιάζεται στους εκπαιδευτικούς και είναι διαθέσιμο σε όλα τα Σχολεία τής Φ.Ε. Οι παρουσιάσεις στην τάξη γίνονται είτε από τους διδάσκοντες είτε από το προσωπικό τής Υπηρεσίας.
 • Συμμετέχει στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διαδικτυακή πλατφόρμα τής Φ.Ε. e-arsakeio.
 • Εισηγείται στις Διευθύνσεις των Σχολείων δράσεις και διαθεματικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλα σχολικά ιδρύματα και κρατικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς τής Ελλάδας και τού εξωτερικού και υποστηρίζει την υλοποίησή τους (π.χ. συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, αδελφοποιήσεις, τηλεδιασκέψεις, επισκέψεις εκπαιδευτικών τού εξωτερικού).
 • Δημιούργησε και αναπτύσσει σε συνεργασία με τις συντονίστριες των Δημοτικών Σχολείων τής Φ.Ε. Συλλογή Μουσειακής Αγωγής (ακριβή αντίγραφα αρχαίων έργων) στα Σχολεία τής Εκάλης για την βιωματική προσέγγιση τού πολιτιστικού μας αποθέματος από τους μαθητές.
 • Δημιούργησε και υποστηρίζει τη λειτουργία «περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου» στην Εκάλη (εγκατάσταση καννάβου για δειγματική ανασκαφή με πράσινο περιβάλλον) για την οικείωση των μαθητών με την εφαρμοσμένη έρευνα. Η λειτουργία τού πάρκου υποστηρίζεται με εγχειρίδια που συντάχθηκαν για την προετοιμασία των μαθητών στην τάξη πριν από τη δράση στο πάρκο.
 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ τής Στοάς τού Βιβλίου και των Σχολείων: Σημαντικό και πολύπλευρο εκπαιδευτικό υλικό, όπως τα μαθήματα τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, τίθεται προσαρμοσμένο στη διάθεση των εκπαιδευτικών των Σχολείων, ώστε να εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική τους προσφορά.
 • Οργανώνει την προβολή στο ευρύτερο κοινό δράσεων που πραγματοποιούνται από τα Σχολεία στο πλαίσιο τής διαθεματικής διδασκαλίας, με διοργάνωση εκθέσεων και δρωμένων στις αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου
 • Διαθέτει βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει σημαντικές συμβατικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις για την τέχνη και τον πολιτισμό, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ως χορηγίες από εξέχοντα Ιδρύματα και Μουσεία, και τα έντυπα όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τού Υπουργείου Πολιτισμού. Τα βιβλία αυτά είναι καταγεγραμμένα σε σχετικό έντυποκαι είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς με σκοπό τον εμπλουτισμό τής διδακτικής διαδικασίας. Επίσης, συγκεντρώνει βιβλία, σε συνεργασία με τη Στοά τού Βιβλίου, για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών σε όλα τα Σχολεία τής Φ.Ε., αλλά και για τη σύσταση βιβλιοθηκών σε υποβαθμισμένα ελληνικά σχολεία εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Αναπτύσσει ηλεκτρονική τράπεζα έντυπου και ψηφιακού πολιτισμικού υλικού που προκύπτει από σοβαρές εγχώριες και σχετικές διεθνείς δράσεις, το οποίο και θέτει στη διάθεση των εκπαιδευτικών των σχολείων προς χρήση
 • Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις των Σχολείων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των πενθήμερων και των περιβαλλοντικών εκδρομών.

Υπεύθυνοι τής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων είναι οι:

Καλλιόπη Λαμπρινουδάκη, και Μαριλένα Καραμπατέα,
τηλ. επικοινωνίας: 210-6755555, εσωτ. 125.

Στην υπηρεσία εργάζεται, με απόσπαση από το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης, και η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Άννα Σοφού

 

Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Σχολείων εκπονεί εκπαιδευτικά φυλλάδια και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις εποπτικού υλικού ως ενισχυτικά τής διδακτικής διαδικασίας. Τα έντυπα αυτά αφορούν είτε τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία που επισκέπτονται τα σχολεία είτε την παρουσίαση τής τέχνης σε όλες τις ιστορικές περιόδους που διδάσκονται σε μαθήματα όπως η ιστορία, τα θρησκευτικά κ.ά.
Κάθε εκπαιδευτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική παρουσίαση φωτογραφιών σε πρόγραμμα power point, που συνοδεύεται από αντίστοιχο έντυπο, σε πρόγραμμα word, με τον υπομνηματισμό των διαφανειών. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτό το εποπτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες τού μαθήματός του ή με τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και να το παρουσιάσει είτε αυτούσιο είτε επιλεκτικά. Επίσης, το προσωπικό τής Υπηρεσίας αναλαμβάνει τις παρουσιάσεις στην τάξη σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Πατήστε εδώ για να δείτε ποια είναι τα εκπαιδευτικά έντυπα για τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (pdf)

Πατήστε εδώ για να δείτε ποια είναι τα έντυπα τής Υπηρεσίας για την τέχνη και τον πολιτισμό (pdf)
Παρουσιάσεις τής έκθεσης με εποπτικό υλικό από το 5ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο

«Ο γλωσσικός μας πολιτισμός. Η γλώσσα στην παιδεία, στην επιστήμη, στην τέχνη, στα γράμματα, στη ζωή μας»
στη Στοά τού Βιβλίου (Ιούνιος – Οκτώβριος 2016)


Η κ. Καλλιόπη Λαμπρινουδάκη, Υπεύθυνη τής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, παρουσίασε την έκθεση εποπτικού υλικού από το 5ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο στη Στοά τού Βιβλίου. Η έκθεση περιελάμβανε τα poster που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο τού συνεδρίου, όπως και τους τίτλους όλων των δραστηριοτήτων που έγιναν κατά το διήμερο μαθητικό συνέδριο στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης (16 & 17 Απριλίου 2016).

Η παρουσίαση τής έκθεσης είχε μεγάλη απήχηση και εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως από τους συμμετέχοντες στις παρακάτω εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη Στοά τού Βιβλίου:

 • Διεθνές Συνέδριο: «Ελληνικοί απόηχοι και αναλαμπές στην Ισπανόφωνη Λογοτεχνία. 16ος αι.-21ος αι.» (Τρίτη 6 – Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016)
 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: «Εκδήλωση προβληματισμού και διαλόγου για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών» (Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016)
 • EUNIC (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «3ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος» (Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016)
 •   «Εκδήλωση μνήμης για τον εκλιπόντα τ. Πρόεδρο της Ε.ΑΙ.Λ. Γεώργιο Π. Αναγνωστόπουλο» από την Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών (Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016)
 •   Επιστημονική διημερίδα από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: «Θεωρίες της Λογοτεχνίας» και «Τα λογοτεχνικά ρεύματα και η επίδραση τους στη Νεοελληνική Λογοτεχνία» (Παρασκευή 23 & Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016)


  Σχολικές δράσεις στη Στοά τού Βιβλίου

  Κάθε χρόνο επιλέγονται και παρουσιάζονται στη Στοά τού Βιβλίου οι σημαντικότερες δραστηριότητες που εκπονεί κάθε Σχολείο στον τομέα τής διαθεματικής διδασκαλίας. Οι εκδηλώσεις αυτές πλαισιώνονται από παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, μουσικά και θεατρικά δρώμενα και συναντήσεις με προσωπικότητες από τον χώρο τής τέχνης και τής επιστήμης. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό συντάσσονται ενημερωτικά φυλλάδια και προγράμματα, που δίδονται στους προσκεκλημένους, με σκοπό την προβολή αυτών των αξιόλογων εκπαιδευτικών δράσεων στο ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών (όπως σε γονείς και σε φίλους).


  001    002    003

  Οι εκδηλώσεις στη Στοά τού Βιβλίου οργανώνονται με σκοπό οι μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε έναν χώρο διαφορετικό από αυτόν τού Σχολείου, που όμως σχετίζεται άμεσα με την ιστορία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχοντες και θεατές γνωρίζουν το πρώτο κτήριο που κατασκευάστηκε ειδικά για να στεγάσει τα Αρσάκεια Σχολεία και βιώνουν τον σύγχρονο ρόλο του στην κοινωνία ως ενός πολυδύναμου πνευματικού κέντρου. Επίσης, οι μαθητές επισκέπτονται τα βιβλιοπωλεία τής Στοάς τού Βιβλίου και το «Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν», όπου παρακολουθούν παραστάσεις ή παρουσιάζουν σχολικά θεατρικά δρώμενα. Τέλος, ενημερώνονται για όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις αίθουσες Λόγου και Τέχνης, όπως είναι τα μαθήματα τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, θεματικές εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.

  Γιορτή αποφοίτησης των μαθητών τής Στ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου – Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στο Θέατρο Τέχνης "Κάρολος Κουν" (13/6/2014)
  APOFITISI EDG
  Έκθεση των Poster από το 3ο Μαθητικό Συνέδριο «Κ. Π. Καβάφης: Ο Έλληνας οικουμενικός ποιητής» στην αίθουσα Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου (30/5 – 30/6 2014)

  kavafis


  Εάλω η Πόλις!
  (29/5/
  2014)

  Θεατρική παράσταση με αφορμή το διαθεματικό πολιτιστικό πρόγραμμα

  με θέμα την άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τους μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

  EALO I_POLIS_EDG


  Μύθοι τού Αισώπου – Γιορτή Μητέρας
  (29/5/2014)


  Θεατρική παράσταση στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν 
  με αφορμή το διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μύθους τού Αισώπου από μαθητές τής Α΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης,


  AISOPOU MYHTOI_EDG

  Το Σύνταγμα τής τάξης
  ( 21/5/2014)

  Εκπαιδευτικό διαθεματικό πρόγραμμα από μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Δ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στην αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου
  Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο.


  SYNTAGMA EDD
  Με τον παππού και τη γιαγιά… (20/5/2014)

  Διαθεματικό πρόγραμμα από τους μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού στην αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου

  PAPPOUS GIAGIA_EDA

  Μύθοι τής αρχαίας Ελλάδας
  (7/5/2014)


  Θεατρική παράσταση στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν από μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, με αφορμή διαθεματικό πρόγραμμα σχετικό με μύθους τής αρχαίας Ελλάδας από το βιβλίο τής Αγγελικής Βαρελλά «Η Κρήτη».


  MYTHOI EDG_
  Το όνειρο τού σκιάχτρου (7/5/2014)

  Θεατρική παράσταση από το ομώνυμο βιβλίο τού Ευγένιου Τριβιζά στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν από μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης


  ONEIRO SKIAXTROY_EDGa


  Κάλαντα στον Πρόεδρο τού Συμβουλίου τής Επικρατείας (23/12/2013)
  από μαθητές Δ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού
  006
  Χριστούγεννα στη Στοά τού Βιβλίου (17/12/2013) 
  Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα
  από μαθητές Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης
  002
  Χριστούγεννα στην ελληνική λογοτεχνία (5/12/2013)
  Διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα
  από μαθητές Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού 
  001a
  Επίσκεψη του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού στο Αρσάκειο Μέγαρο (4/11/2013) 003
  Έκθεση Μαθητικών Εργασιών στην αίθουσα Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου
  (9 Μαρτίου 2014 – 15 Μαΐου 2014)
  001a

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που πραγματοποιούνται από το ειδικευμένο προσωπικό τής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων:

 

Μουσείο Ακρόπολης (τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμόζονται στην κάθε τάξη)

 

Μουσείο Μπενάκη:

§  «Συλλογή Μεταβυζαντινής και Νεότερης τέχνης» (για μαθητές Β΄ ή Δ΄ τάξης Δημοτικού

§  «Συλλογή Ιστορικών Κειμηλίων των νεότερων χρόνων» (για μαθητές Στ΄ Δημοτικού)

 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο:

§  «Συλλογή Προϊστορικών Αρχαιοτήτων»: περιλαμβάνει έργα των μεγάλων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο από την 6η χιλιετία έως το 1050 π.Χ. (νεολιθικός, κυκλαδικός και μυκηναϊκός πολιτισμός) και ευρήματα από τον προϊστορικό οικισμό τής Θήρας (για μαθητές Γ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου)

§  «Συλλογή Έργων Γλυπτικής»: παρουσιάζεται η εξέλιξη τής αρχαίας ελληνικής γλυπτικής από τον 7ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ., μέσα από μοναδικά έργα τέχνης (για μαθητές Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου)

§   «Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας»: περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα τής αρχαίας ελληνικής κεραμικής από τον 11ο αι. π.Χ. έως και τη ρωμαϊκή εποχή (για μαθητές Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου)

§  «Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας»: περιλαμβάνει πολλά μοναδικά πρωτότυπα έργα, αγάλματα, ειδώλια και έργα μικροτεχνίας (για μαθητές Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου)

§  «Συλλογή Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων»: περιλαμβάνει έργα τέχνης, που χρονολογούνται από την προδυναστική περίοδο (5000 π.Χ.) έως και τους χρόνους τής ρωμαϊκής κατάκτησης (για μαθητές Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου).

 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι φίλοι μου τα ειδώλια» (Γ΄ Δημοτικού)

 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: συλλογή κειμηλίων από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους μέχρι την άλωση τής Πόλης (για μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου)

 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή): κειμήλια που αφορούν στη νεότερη ελληνική ιστορία από την άλωση τής Κωνσταντινούπολης έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (για μαθητές Στ΄ Δημοτικού).

 

Περιοδικές εκθέσεις που επισκέπτονται κατά καιρούς τα Σχολεία μας (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - 2007: «Πραξιτέλης» και «Πολύχρωμοι Θεοί», 2012-2013: «Το ναυάγιο των Αντικυθήρων: Το πλοίο, οι θησαυροί, ο μηχανισμός»).

Αρχαιολογικοί χώροι:

§     Ακρόπολη και Θέατρο Διονύσου (για μαθητές Δ΄ τάξης Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου)

§     Αρχαία Αγορά (για μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικού, Α΄ τάξης Γυμνασίου - Λυκείου)

§     Κεραμεικός (για μαθητές Λυκείου)

§     Ρωμαϊκή Αγορά (για μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικού)

§     Τύμβος Μαραθώνα και Μουσείο Μαραθώνα (για μαθητές Δ΄ τάξης Δημοτικού)

§     Μονή Καισαριανής (για μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικού)