Εκτύπωση
Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα (100% - Διάκριση) τον διαρκείας 5 εβδομάδων (8 Σεπτεμβρίου -17 Οκτωβρίου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού University of Houston System με θέμα "Powerful Tools for Teaching and Learning: Digital Story Telling" μέσω τής πλατφόρμας MOOC Coursera.
Τα μαθήματα, με βιντεοδιαλέξεις και πρακτική σε ειδικές ιστοσελίδες με ψηφιακά εργαλεία, ήταν ειδικά σχεδιασμένα για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ψηφιακή αφήγηση και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία.