Εκτύπωση
Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα τον διαρκείας 6 εβδομάδων (27/10 - 7/12/2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού European Schoolnet Αcademy με θέμα: Games in Schools. Το European Schoolnet (Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο), ο διαδικτυακός τόπος 30 ευρωπαϊκών υπουργείων Παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως σκοπό να εισαγάγει την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω των ενδιαφερομένων (stakeholders), υπουργών Παιδείας, σχολείων, εκπαιδευτικών και ερευνητών.
Με αφορμή τη φράση τού Professor Henry James (MIT) “Computer games are the most powerful learning tool of our age”, το σεμινάριο προσπάθησε να εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης και εμπέδωσης στον σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης διαφόρων ειδών παιχνιδιών και μηχανισμών παιχνιδιών που θα μπορούσαν να προαγάγουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, ενώ εκτός από παρακολούθηση διαλέξεων, πρακτική σε διαδραστικές ασκήσεις και αξιολόγηση υπαρχόντων διαδικτυακών παιχνιδιών, προσέφερε πρακτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων διαδικτυακών εργαλείων, που βασίζονται στο παιχνίδι και δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να λειτουργήσει αυτόνομα στη διαδικασία μάθησης, χρησιμοποιώντας τα γνωστά μέσα παιχνιδιού που διαθέτει στο σπίτι του, δηλ. x-box, iPad, iPhone, κονσόλες κ.λπ.
Οι ενότητες που μελετήθηκαν με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες ένταξης των παιχνιδιών (παραδοσιακών, διαδραστικών, ψηφιακών κ.λπ.) στη διδασκαλία ήταν οι εξής: Why use Computer Games? Using Games for Thematic Learning Learning Games - what games are out there that will help children learn? What can we learn from games? Designing Games. Why is it important to teach about games?
Η επιτυχής ολοκλήρωση τού προγράμματος απαιτούσε δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού on-line με παιδαγωγικούς στόχους.