Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο ρόλος των γονέων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την επίτευξη τής εκπαιδευτικής συμπερίληψης στον χώρο τού σχολείου.

Αναλύθηκε ο οδηγός σχεδιασμού τού προγράμματος, η θεματολογία του και η εφαρμογή του.
Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι αρχές τής συμπερίληψης ως μιας τελείως διαφορετικής προσέγγισης τής εκπαίδευσης συνολικά και ολιστικά, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των μαθητών ως ευκαιρίες για εμπλουτισμό τής μαθησιακής διαδικασίας με στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος και ομαδικής εργασίας μεταξύ τους.

Σκοπός των προτεινόμενων δράσεων είναι η δημιουργία ενός «Σχολείου για Όλους» με προσαρμοσμένες προσεγγίσεις και στρατηγικές έτσι ώστε να καλύπτονται εκπαιδευτικά και κοινωνικά με ισοτιμία και σεβασμό όλοι οι μαθητές και να γίνονται σεβαστές όλες οι δυνατότητες και δεξιότητες που μπορούν να ξεδιπλώσουν αυτοί, μέσα σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας και σε ένα σχολείο προσβάσιμο σε όλους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν διάρκειας 50 ωρών και περιελάμβανε αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων κλειστού τύπου, μετά τη μελέτη επιμορφωτικού υλικού χωρισμένο σε εβδομαδιαίες ενότητες, κατανόηση τού εννοιολογικού οπλοστασίου των βασικών αρχών και αξιών τής εκπαιδευτικής συμπερίληψης στον χώρο τού σχολείου, συγγραφή τελικής εργασίας και ανάρτησή της στο σχετικό forum, τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο σχολιασμό των τελικών εργασιών συν-εκπαιδευομένων με βάση τους άξονες: Περιεχόμενο, Δομή, Πρωτοτυπία και Σαφήνεια, καθώς και ενεργό παρουσία, εμπλοκή και συνεργασία στη μαθησιακή κοινότητα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.

Το επιμορφωτικό υλικό κατανεμήθηκε στις εξής θεματικές ενότητες :

1η Ενότητα: Εισαγωγή στις έννοιες «Α.μ.Ε.Ε.Α.», «αλλοδαπός» και «εκπαιδευτική συμπερίληψη».

2η Ενότητα: Ο ρόλος των γονέων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη Α.μ.Ε.Ε.Α. και αλλοδαπών μαθητών.

3η Ενότητα: Συγκριτική μελέτη των στάσεων των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην εκπαιδευτική
                    συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Δείτε την βεβαίωση εδώ