nipiagogeio agglikon
  • Η διδασκαλία των Αγγλικών αρχίζει στο Νηπιαγωγείο με 2 ώρες την εβδομάδα. Βασικός στόχος μας είναι να διδαχθούν οι μικροί μαθητές Αγγλικά, εστιάζοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μικρούς μαθητές, τη συμμετοχή τους σε ευχάριστες-παιγνιώδεις ομαδικές δραστηριότητες, την οικοδόμηση και την ενδυνάμωση τής αυτοπεποίθησής τους θέτοντας εύκολους στόχους και τη δημιουργία καταστάσεων όπου η χρήση των Αγγλικών είναι απαραίτητη.
  • Οι μικροί μαθητές εκτίθενται σε ακούσματα που έχουν στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους και να αποτελέσουν κίνητρο για μάθηση. Μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από μικρές ιστορίες, τραγούδια, «ρίμες», παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια μνήμης, κατασκευές, ζωγραφική και κολλάζ. Αποκτούν μια ρουτίνα που τα βοηθάει να αισθανθούν ασφάλεια και να έχουν θετική στάση για την ξένη γλώσσα που διδάσκονται.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές τού Δημοτικού αναμένεται:

·         να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές ικανότητες και βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αφορούν στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
·         να αναπτύξουν κίνητρα εκμάθησης τής γλώσσας με γνώμονα τη διαμόρφωση κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την καλλιέργεια αναλυτικών και συνθετικών γνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων
·         να ευαισθητοποιηθούν ως προς τον ρόλο τής Αγγλικής και τον πολιτισμό άλλων λαών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό, είναι από τα πρωτεύοντα μελήματα τού Σχολείου μας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις τού Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα και η διδασκαλία της διαρθρώνονται ως εξής:

ΣΤΟΧΟΙ

 • Διατήρηση τής γλωσσικής συνέχειας από το δημοτικό καθώς και περαιτέρω γλωσσική ανάπτυξη και διεύρυνση
 • Προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων
 • Πολιτιστική επαφή με την χώρα όπου μιλιέται η γλώσσα μέσω τής τεχνολογίας καθώς και διαδραστικών δραστηριοτήτων
 • Ένταξη και σύνδεση τής γλώσσας με τις πραγματικές συνθήκες ζωής μέσω επαφής με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους ακόλουθους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους μαθητές στο Λύκειο, όπως:
 • οι επικείμενες εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
 • οι αυξανόμενες ανάγκες γλωσσομάθειας για επαγγελματική σταδιοδρομία
 • η ένταξη των μαθητών σε μετέπειτα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • η ραγδαία ανάπτυξη τής τεχνολογίας ως εργαλείου δουλειάς και ως μέσου επικοινωνίας,
οι στόχοι διαμορφώνονται ως εξής:

Τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

Το σχολικό έτος 2012-2013 αρχίζει η διδασκαλία των Αγγλικών και στο Νηπιαγωγείο με 2 ώρες την εβδομάδα. Βασικός στόχος μας είναι να διδαχτούν οι μικροί μαθητές και μαθήτριες Αγγλικά, εστιάζοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μικρούς μαθητές, με τη συμμετοχή τους σε ευχάριστες-παιγνιώδεις ομαδικές δραστηριότητες, με την οικοδόμηση και ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους, θέτοντας εύκολους στόχους και τη δημιουργία καταστάσεων, όπου η χρήση των Αγγλικών είναι απαραίτητη.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες εκτίθενται σε ακούσματα που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους και να αποτελέσουν κίνητρο για μάθηση. Μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από μικρές ιστορίες, τραγούδια, «ρίμες», παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια μνήμης, κατασκευές, ζωγραφική και κολλάζ. Αποκτούν έτσι μια «ρουτίνα» που τα βοηθάει να αισθανθούν ασφάλεια και θετική στάση για την ξένη γλώσσα που διδάσκονται.

Τα Αγγλικά στο Δημοτικό

Στην Α’ τάξη οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται Αγγλικά 2 ώρες την εβδομάδα, στην Β’ τάξη 3 ώρες, στην Γ’ τάξη 4 ώρες, στην Δ’ τάξη 4 ώρες, στην Ε’ τάξη 4 ώρες και στην ΣΤ’ τάξη 4 ώρες.
Το πρόγραμμα των Αγγλικών βασίζεται σε σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αρχές διδακτικής μαθητών αυτής της ηλικίας και χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών. Ο α΄ κύκλος αφορά στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ και ο β’ κύκλος αφορά στις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’.

Ακολουθείται η «σπειροειδής» προσέγγιση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Το υλικό ανακυκλώνεται σε οριζόντια βάση (σε κάθε τάξη χωριστά) αλλά και σε κάθετη βάση (από τάξη σε τάξη) ώστε να επιτυγχάνεται η εμπέδωση αλλά και η απαραίτητη συνέχεια και συνέπεια σε όλο το φάσμα των σπουδών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης, παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών σε τμήματα ολιγομελή και τα βιβλία που χρησιμοποιούν πραγματεύονται θεματικές ενότητες που συνάδουν με το αναπτυξιακό τους επίπεδο, τα βιώματά τους, τις γνώσεις τους και γενικότερα το προφίλ των μαθητών αυτής της ηλικίας και ανταποκρίνονται πλήρως στα ενδιαφέροντά τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών σε τμήματα που είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να συμβαδίζουν με τους διαφορετικούς τρόπους που μαθαίνει ο κάθε μαθητής. Το σχολείο μας σέβεται τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τις προσωπικές τους ανάγκες και έτσι διαμορφώνουμε τα τμήματά μας, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα στη γλώσσα που μαθαίνουν. Είμαστε ευέλικτοι στη διαμόρφωση των τμημάτων επανεξετάζοντας τα κριτήριά μας και έχοντας πάντα υπόψη μας το τι είναι καλύτερο –ψυχοπαιδαγωγικά- για τους μαθητές μας.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές του Δημοτικού αναμένεται:


·         Να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές ικανότητες και βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα.

·         Να αναπτύξουν κίνητρα εκμάθησης της γλώσσας, με γνώμονα τη διαμόρφωση κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.


Το πρόγραμμα των Αγγλικών περιλαμβάνει:


·         Ειδικά σχεδιασμένα βιβλία που ανταποκρίνονται στην ηλικία των μαθητών μας, στις ανάγκες τους και στα ενδιαφέροντά τους

·         Εποπτικό υλικό που έχει στόχο την εξάσκηση και εμβάθυνση σε βασικά γραμματικά φαινόμενα, αλλά και θεματικές ενότητες που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τη γνωριμία των μαθητών με την «κουλτούρα» της γλώσσας που μαθαίνουν

·         CDs με τραγούδια και παιχνίδια με κάρτες ή επιτραπέζια

·         Διαδραστικό υλικό που σχεδιάζεται από ομάδα καθηγητών του σχολείου και χρησιμοποιείται στις τάξεις μας

·         Διαδραστικό υλικό που παρέχεται από εκδοτικούς οίκους και χρησιμοποιείται στις τάξεις μας

·         Οπτικοακουστικό υλικό που προάγει την επικοινωνία, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του προφορικού λόγου

·         Μικρά βιβλία (readers) ή ποιήματα με στόχο την έκθεση των μαθητών μας σε διαφορετικά είδη αναγνωσμάτων στην ξένη γλώσσα

·         Σχέδια εργασίας (projects) που εκπονούνται από τους μαθητές σε συνεργασία με τις καθηγήτριές τους, σε θέματα που είναι κατάλληλα για την ηλικία, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και προκύπτουν από τις ενότητες των βιβλίων τους

·         Αξιολόγηση βασισμένη σε ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις γραπτού λόγου, προφορικού λόγου και σε δοκιμασίες ελέγχου της προόδου των μαθητών


Τα Αγγλικά στο Γυμνάσιο


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό είναι από τα πρωτεύοντα μελήματα του σχολείου μας. Στο πλαίσιο αυτό και σε ακολουθία με τις διατάξεις του ΥΠΕΠΘ η αγγλική γλώσσα και η διδασκαλία της διαρθρώνονται ως εξής:


ΣΤΟΧΟΙ

- Διατήρηση της γλωσσικής συνέχειας από το δημοτικό καθώς και περαιτέρω γλωσσική ανάπτυξη και διεύρυνση

- Προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων

- Πολιτιστική επαφή με την χώρα που μιλιέται η γλώσσα μέσω της τεχνολογίας καθώς και διαδραστικών δραστηριοτήτων

- Ένταξη και σύνδεση της γλώσσας με τις πραγματικές συνθήκες ζωής μέσω επαφής με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες

 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Τα επίπεδα διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

F.C.E ( FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH) 
 

PRE-F.C.E. 
 

 D' CLASS (INTERMEDIATE)
 

C' CLASS (PRE-INTERMEDIATE) 
 Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

C.A.E ( ADVANCED CERTIFICATE of ENGLISH) 
 

F.C.E. 
 

PRE-F.C.E.  
 

D' CLASS (INTERMEDIATE)
 

C' CLASS (PRE-INTERMEDIATE) 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ

Η κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους: 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 - Κατατακτήριο διαγώνισμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς βασισμένο στην ύλη που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο δημοτικό, διαβαθμισμένης δυσκολίας για την ακριβέστερη κατάταξή τους

 

- Οι μαθητές που κατέχουν κάποιο δίπλωμα τοποθετούνται αυτόματα στο επόμενο επίπεδο του διπλώματος μετά την προσκόμιση αυτού στο σχολείο

 

- Συνυπολογισμός της γενικότερης δεινότητας των μαθητών είτε μέσω συνεργασίας με την πρωτοβάθμια είτε μέσω προσωπικής επαφής με τους μαθητές η/και τους γονείς

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Το διαγώνισμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί θέσφατο. Οι μαθητές που το επιθυμούν μπορούν να ανέβουν και μόνο -μετακίνηση προς τα κάτω δεν επιτρέπεται-  επίπεδο μετά από βελτιωτική εξέταση που αποδεικνύει ότι ο μαθητής έχει την αντίστοιχη γλωσσική κατάρτιση για το επίπεδο που θέλει να παρακολουθήσει, και εφόσον το επιτρέπει ο αριθμός του παραπάνω τμήματος. 

Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 


Στις τάξεις αυτές γίνεται ανακατάταξη των τμημάτων, διότι αρκετοί μαθητές έχουν προχωρήσει γλωσσικά και άλλοι έχουν αποκτήσει το πρώτο πτυχίο επομένως δημιουργούνται τμήματα λαμβάνοντας υπόψη τα καινούργια δεδομένα. Οι καινούργιοι μαθητές καθώς και όσοι επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο πρός τα επάνω σε αυτές τις τάξεις δίνουν διαγνωστικό διαγώνισμα για την κατάταξή τους που αντιστοιχεί στο επίπεδο που επιθυμούν να καταταχθούν. 


 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2
 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  


 

ΥΛΗ – ΒΙΒΛΙΑ

Η ύλη και η επιλογή των βιβλίων καθορίζεται με βάση τα επίπεδα και τις ανάγκες των τμημάτων σεβόμενοι παράλληλα και τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ. Τα βιβλία ανακοινώνονται μετά την κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα.


Τα Αγγλικά στο Λύκειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους μαθητές στο Λύκειο, όπως

- οι επικείμενες εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι

- οι αυξανόμενες ανάγκες γλωσσομάθειας για επαγγελματική σταδιοδρομία

- ένταξη των μαθητών σε μετέπειτα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

- ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας ως εργαλείο δουλειάς και ως μέσω επικοινωνίας,

οι στόχοι της εκμάθησης τής γλώσσας διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΤΟΧΟΙ


Ολοκλήρωση απόκτησης διπλωμάτων γλωσσομάθειας

Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι.

Πολιτιστική και γλωσσική ανάπτυξη μέσω συμμετοχής των μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Ένταξη της γλώσσας στις πραγματικές συνθήκες ζωής μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων καθώς και μέσω της χρήσης του διαδικτύου

Γλωσσική διεύρυνση και ανάπτυξη μέσω της επαφής των μαθητών με συνομήλικους τους από άλλες χώρες

Προετοιμασία για επαγγελματική σταδιοδρομία μέσω ειδικά στοχευμένων τμημάτων για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, όπως IELTS, Finance, Literature


ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ


IELTS

International English Language Testing (Β’ και Γ’ Λυκείου)

C.P.E.

Certificate of proficiency in English

C.A.E.

Certificate of advanced in English

F.C.E. 

First certificate in English

E INTERMEDIATE

 


Στη Β΄ Λυκείου εισάγουμε, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και επαρκής αριθμός μαθητών για τη δημιουργία των αντίστοιχων τμημάτων, τμήμα Οικονομικών και τμήμα Λογοτεχνίας.

Στην Γ' Λυκείου έχουμε εισαγάγει το λεγόμενο Τμήμα Ειδικού Μαθήματος όπου οι μαθητές προετοιμάζονται για να εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών πανελλαδικά.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ

Η κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα γίνεται με βάση τα διπλώματα που έχουν αποκτήσει -αν κάποιοι δεν έχουν αποκτήσει δίπλωμα τοποθετούνται στο ανάλογο τμήμα συνυπολογίζοντας την απόδοση της προηγούμενης χρονιάς και την πιθανή γλωσσική προετοιμασία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι καινούργιοι μαθητές δίνουν κατατακτήριο διαγώνισμα εκτός αν είναι κάτοχοι κάποιου διπλώματος

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

 4

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2