Εκτύπωση
Διαβάστε την  ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες, εδώ