Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση - Γενική Δευτεροβάθμια Ανθρωπιστικών Κοινωνικών», συνολικής διάρκειας 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονη και 72 ώρες ασύγχρονη), και πιστοποιείται ως Επιμορφώτρια Β΄.

Η εκπαίδευση, που υλοποιήθηκε από 4 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο τής Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 από το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».