Αρσάκεια Τιράνων
Οι μαθητές τής ΙΑ΄ και ΙΒ΄ τάξης τού Αρσακείου Τιράνων, όπως κάθε χρόνο, επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να παρακολουθήσουν σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες.
Ομάδα γιατρών εκπαίδευσε τους μαθητές μας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σχετικά με τους τρόπους δράσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων, καταστάσεις λιποθυμίας, καρδιακής στηθάγχης και άλλες παρόμοιες καταστάσεις, με στόχο να είναι σε θέση να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε μη νοσοκομειακές συνθήκες.
Οι μαθητές, στους οποίους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο επαγγελματισμός των γιατρών συζήτησαν μαζί τους και, το σημαντικότερο, εφάρμοσαν τις τεχνικές που έμαθαν μεταξύ τους αλλά και σε ανθρώπινο πρόπλασμα.

Nxënësit e klasës XI-të dhe të XII-të, ashtu si çdo vit, vizituan spitalin "Hygea" për të ndjekur seminarin e "ndihmës së shpejtë". Një grup mjekësh trajnoi nxënësit tanë në nivelin teorik dhe praktik mbi mënyrat e të vepruarit në rastet e aksidenteve, gjendje lipotimike, anginës kardiake dhe situatave të ngjashme në mënyrë që të jenë në gjendje të ofrojnë ndihmën e parë në kushte jo spitalore. Nxënësit të mahnitur nga profesionalizmi i mjekëve diskutuan me ta dhe, ajo që ështe më e rëndësishmja, aplikuan teknikat që mësuan ndërmjet njëri-tjetri, por dhe manekini studimor.