Πρόγραμμα σπουδών
Με στόχο την κατάκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων στην γερμανική γλώσσα, δίνουμε σε όλες τις βαθμίδες ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου καθώς και στην προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων.

Η ύπαρξη επιπέδων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων των μαθητών. Η ύλη και οι στόχοι του τρίτου επιπέδου καθορίζονται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου στην αρχή του σχολικού έτους, ανάλογα με το δυναμικό της τάξης.

Τα Γερμανικά στο Δημοτικό

Η γερμανική γλώσσα διδάσκεται από την Γ΄ έως την Ε΄ τάξη δύο ώρες την εβδομάδα ενώ στην ΣΤ΄ τάξη τρείς ώρες και υπάρχει ένα επίπεδο ανά τάξη.

Στόχος μας στη βαθμίδα αυτή είναι οι μαθητές να αγαπήσουν τη γλώσσα, να αποκτήσουν σωστές βάσεις για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με αυτήν στο μέλλον, να γνωρίσουν το γερμανικό πολιτισμό μέσα από ποικίλες ευχάριστες δραστηριότητες, και να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις του επιπέδου Α1 ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.

Τα Γερμανικά στο Γυμνάσιο

Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου η Γερμανική διδάσκεται τέσσερις ώρες εβδομαδιαία. Υπάρχουν έως τρία επίπεδα ανά τάξη. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου εντάσσονται μετά από κατατακτήριο τεστ στο αντίστοιχο επίπεδο, ανάλογα με τις γνώσεις τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εκμάθηση της γλώσσας.

Στόχος στο Γυμνάσιο είναι η βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα στις τέσσερις δεξιότητες (ακούω, διαβάζω, γράφω, μιλάω), η απόκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Goethe-Zertifikate, ΚΠγ, ÖSD) στα επίπεδα Α1, A2, B1, η περαιτέρω γνωριμία με τον γερμανικό πολιτισμό και η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη γλώσσα μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ευρωπαϊκά προγράμματα και παρουσιάσεις.

Τα Γερμανικά στο Λύκειο

Στο Λύκειο διδάσκεται η Γερμανική ως Β΄ Ξένη Γλώσσα τρεις ώρες στην Α΄ τάξη και μία ώρα στη Β΄ τάξη. Δημιουργούνται έως τρία επίπεδα, με έμφαση στις ανάγκες και στους στόχους των μαθητών.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν συστηματικά τις γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να εκφράζονται σε καθημερινές καταστάσεις με ευχέρεια, αλλά και να προετοιμαστούν για την απόκτηση διπλωμάτων γλωσσομάθειας μέχρι και το επίπεδο B2.

Μέθοδοι διδασκαλίας και Διδακτικά μέσα

Για την επίτευξη των στόχων αυτών βασίζουμε το μάθημά μας στην επικοινωνιακή προσέγγιση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Η συνεργασία και ενεργοποίηση των μαθητών βοηθά ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία.Ο μαθητής από την πρώτη κιόλας μέρα καλλιεργεί τον προφορικό λόγο και αφομοιώνει καινούργια γλωσσικά στοιχεία με ευχάριστο τρόπο. Τα παιδιά μαθαίνουν αρχικά με τη διδασκαλία βασικών κανόνων, να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα με απλές προτάσεις. Η εμβάθυνση και κατανόηση πιο σύνθετων γλωσσικών δομών γίνεται σταδιακά σε μεγαλύτερες τάξεις, με σκοπό τη συστηματική εξάσκηση των τεσσάρων δεξιοτήτων. Ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει και να κατανοεί, να ακούει και να κατανοεί, να γράφει, να μιλά.

Σημαντικό ρόλο στην ταχύτερη εκμάθηση της γλώσσας, την ευχάριστη προσέγγισή της και την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων παίζει σε όλες τις βαθμίδες τόσο η χρήση κλασικών διδακτικών μέσων όσο και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε όλες τις βαθμίδες χρησιμοποιούνται σύγχρονες διδακτικές σειρές με θέματα και σχεδίαση που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, πλούσιο έντυπο υλικό, διαδραστικό υλικό των εκδοτικών οίκων, καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα του σχολείου μας με χρήσιμο συμπληρωματικό και διαδραστικό υλικό που συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, όπως: θεωρία και ασκήσεις γραμματικής, ασκήσεις οπτικοακουστικής κατανόησης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, παρουσιάσεις, απλοποιημένα αναγνώσματα, online-λεξικά, χρήσιμους συνδέσμους κ.ά.

Στόχος του Γερμανικού Τμήματος είναι να αποτελέσει η καλή γνώση της γλώσσας ένα χρήσιμο εφόδιο στην ενήλικη ζωή των μαθητών μας.