Τα Αγγλικά
στο Νηπιαγωγείο

 • Η διδασκαλία των Αγγλικών αρχίζει στο Νηπιαγωγείο με 2 ώρες την εβδομάδα. Βασικός στόχος μας είναι να διδαχθούν οι μικροί μαθητές Αγγλικά, εστιάζοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μικρούς μαθητές, τη συμμετοχή τους σε ευχάριστες-παιγνιώδεις ομαδικές δραστηριότητες, την οικοδόμηση και την ενδυνάμωση τής αυτοπεποίθησής τους θέτοντας εύκολους στόχους και τη δημιουργία καταστάσεων όπου η χρήση των Αγγλικών είναι απαραίτητη.
 • Οι μικροί μαθητές εκτίθενται σε ακούσματα που έχουν στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους και να αποτελέσουν κίνητρο για μάθηση. Μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από μικρές ιστορίες, τραγούδια, «ρίμες», παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια μνήμης, κατασκευές, ζωγραφική και κολλάζ. Αποκτούν μια ρουτίνα που τα βοηθάει να αισθανθούν ασφάλεια και να έχουν θετική στάση για την ξένη γλώσσα που διδάσκονται.
 • Περισσότερα...

  Τα Αγγλικά
  στο Δημοτικό

  ΣΤΟΧΟΙ
  Οι μαθητές τού Δημοτικού αναμένεται:

 • να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές ικανότητες και βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αφορούν στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
 • να αναπτύξουν κίνητρα εκμάθησης τής γλώσσας με γνώμονα τη διαμόρφωση κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την καλλιέργεια αναλυτικών και συνθετικών γνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • να ευαισθητοποιηθούν ως προς τον ρόλο τής Αγγλικής και τον πολιτισμό άλλων λαών.
 • Περισσότερα...

  Τα Αγγλικά
  στο Γυμνάσιο

  Η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό, είναι από τα πρωτεύοντα μελήματα τού Σχολείου μας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις τού Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα και η διδασκαλία της διαρθρώνονται ως εξής:

 • Διατήρηση τής γλωσσικής συνέχειας από το δημοτικό καθώς και περαιτέρω γλωσσική ανάπτυξη και διεύρυνση
 • Προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων
 • Πολιτιστική επαφή με την χώρα όπου μιλιέται η γλώσσα μέσω τής τεχνολογίας καθώς και διαδραστικών δραστηριοτήτων
 • Ένταξη και σύνδεση τής γλώσσας με τις πραγματικές συνθήκες ζωής μέσω επαφής με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες
 • Περισσότερα...

  Τα Αγγλικά
  στο Λύκειο

  Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους ακόλουθους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους μαθητές στο Λύκειο, όπως:

 • οι επικείμενες εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
 • οι αυξανόμενες ανάγκες γλωσσομάθειας για επαγγελματική σταδιοδρομία
 • η ένταξη των μαθητών σε μετέπειτα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • η ραγδαία ανάπτυξη τής τεχνολογίας ως εργαλείου δουλειάς και ως μέσου επικοινωνίας,
 • οι στόχοι διαμορφώνονται ως εξής:

  Περισσότερα...