Η υπογεγραμμένη δήλωση συγκατάθεσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά (ή εκτυπωμένη με το παιδί σας) αποκλειστικά στη Γραμματεία του Σχολείου σας.