Εκτύπωση

Το μάθημα τής Φυσικής Αγωγής στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Το μάθημα τής Φυσικής Αγωγής στα Αρσάκεια Σχολεία, εκτός από υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο τού αναλυτικού προγράμματος, θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο εκπαίδευσης, προσωπικής καλλιέργειας και κοινωνικής ανάπτυξης κάθε μαθητή. Η διδασκαλία τής Φυσικής Αγωγής, διαχρονικά και ανεξάρτητα από τα μέσα και τις μεθόδους που κατά καιρούς μεταβάλλονται, έχει κεντρικό στόχο την αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, των ψυχικών και των πνευματικών δυνατοτήτων των μαθητών. Το περιεχόμενο τού μαθήματος αναδεικνύει την αδιάρρηκτη σχέση σώματος και πνεύματος και την ανάγκη για ισόρροπη καλλιέργειά τους.

Συγκεκριμένα, ο σκοπός τής Φυσικής Αγωγής στις τάξεις τού Δημοτικού Σχολείου, αν και ποικίλουν κατά ηλικία, συνοψίζεται στους παρακάτω κύριους άξονες:
- ανάπτυξη των ψυχοσωματικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων αντίληψης (καλλιέργεια τού ρυθμού, έλεγχος και συντονισμός βασικών κινήσεων, ελεύθερη κινητική δημιουργία, αντίληψη χώρου)
- καλλιέργεια ηθικών και κοινωνικών αξιών (επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργία ομαδικού πνεύματος, ψυχικές αρετές).
- επίτευξη γνωστικών στόχων, απόκτηση δηλαδή γνώσεων γύρω από τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό (κανόνες εκγύμνασης, διατροφής, εξέλιξη και κανονισμοί των αθλημάτων, γνώσεις σε σχέση με τις ιδέες και αρχές τού Ολυμπισμού και τους Ολυμπιακούς Αγώνες).

Η Φυσική Αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλείται να συνεκτιμήσει τις ειδικές βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες των εφήβων, καθώς και την αλλαγή των ενδιαφερόντων τους. Κατά συνέπεια μεταβάλλονται τόσο η προσέγγιση των εκπαιδευτικών όσο και τα προγράμματα εκμάθησης. Οι διδακτικοί στόχοι υπηρετούν την απόκτηση γνώσεων με βιωματική συμμετοχή σε ποικίλες αθλητικές δράσεις.
Στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προσπαθούμε να αναδείξουμε τη Φυσική Αγωγή σε κεντρικό πυλώνα εκπαίδευσης και διαμόρφωσης προσωπικοτήτων. Με το πνεύμα αυτό ορίζονται οι στόχοι και οι γενικότερες κατευθύνσεις τής διδασκαλίας και στη συγκεκριμένη βαθμίδα (γυμνάσιο και λύκειο) δίνεται έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
- εξοικείωση με θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αθλητικό φαινόμενο, τις διαστάσεις του και τις ιδέες με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η επίσημη μορφή του (ηθικές αξίες τής άθλησης, σεβασμός τού αντιπάλου και των κανόνων)
- ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων, αρωγών σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια (υπομονή, πειθαρχία, θάρρος)
- βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την καλή σωματική υγεία και ευεξία (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα)
- εκμάθηση κανόνων, εκτέλεσης κινήσεων και πρακτικών βασικών αθλημάτων, καθώς και ευρύτερων μορφών κίνησης και ρυθμού
- απόκτηση συνηθειών άθλησης και θετικής εικόνας για την ένταξη τής αθλητικής δράσης στην καθημερινότητα.
Στις τρεις τάξεις τού λυκείου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον βιολογικό και τον βιωματικό στόχο (ευκαιρίες κινητικής δράσης συνειδητοποίηση των ωφελειών τής άθλησης).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ξεκάθαρος προσανατολισμός και φροντίδα τού εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η παρακίνηση των μαθητών για μεγαλύτερη συμμετοχή, περισσότερο ενδιαφέρον και προσπάθεια. Σε κάθε τάξη φοιτούν μαθητές με πολύ διαφορετικές φυσικές δυνατότητες. Υπάρχουν μαθητές με πολύ μεγάλες βιολογικές αποκλίσεις. Συνεπώς αποφεύγονται τα υψηλής έντασης εξειδικευμένα προπονητικά προγράμματα. Η Φυσική Αγωγή απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών και ανεξάρτητα από τις διαφορές ως προς τις σωματικές τους δεξιότητες.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τις ικανότητες τού καθενός και να εστιάσουμε την προσοχή τους όχι στον ανταγωνισμό, αλλά στον αγώνα για μάθηση, διαρκή βελτίωση και εξέλιξη των προσωπικών τους δυνατοτήτων.

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και την προσέγγιση των Σχολείων μας στις Α΄ και Β΄ τάξεις τού Δημοτικού δίνεται έμφαση στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, στη βελτίωση τής νευρομυϊκής συναρμογής και των κινητικών δεξιοτήτων, μέσω κυρίως των παιδαγωγικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κινητικών προτύπων. Καλλιεργείται η ακουστική αντίληψη, ο ρυθμός, η ελεύθερη έκφραση, η κινητική δημιουργικότητα και η συνεργασία με την ομάδα στο πλαίσιο των μουσικοκινητικών δρώμενων
Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις εισάγονται απλές μορφές κίνησης και τεχνικές των αθλοπαιδιών (μίνι καλαθοσφαίριση, μίνι πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση), αγωνισμάτων τού στίβου καθώς και τής κολύμβησης. Χρησιμοποιούνται απλές ασκήσεις, με στόχο την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων τής ευλυγισίας, τής ταχύτητας και τού ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων. Επίσης, σημαντικούς διδακτικούς στόχους αποτελούν η ανάπτυξη τής ομαδικότητας και τής συνεργασίας, καθώς και η χαρά και ψυχαγωγία που προσφέρει το παιχνίδι.
Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις οι μαθητές καλλιεργούν τις ιδιαίτερες δεξιότητες των ομαδικών αθλημάτων και τις φυσικές ικανότητες με παιγνιώδη τρόπο. Αναγνωρίζουν τις θετικές συνέπειες τής συνεργασίας και τού πνεύματος ομαδικότητας, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Κυρίαρχα διδακτικά σημεία παραμένουν η αναγνώριση των αξιών τής προσπάθειας, τού σεβασμού τού αντιπάλου και τού δίκαιου αγώνα. 
Σε όλες τις τάξεις διδάσκονται στοιχεία κινητικής έκφρασης και ρυθμού, εμπλέκονται σε διαδικασίες διαμόρφωσης δυναμικής τής ομάδας και τής επικοινωνίας, έρχονται σε επαφή με πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία, μέσα από την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών
Στα Δημοτικά Σχολεία τής Φ.Ε. διατίθενται ώρες για τη Φυσική Αγωγή πέραν των ωρών τού αναλυτικού προγράμματος τού ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιπλέον, αντικείμενα τής Φυσικής Αγωγής διδάσκονται στο πλαίσιο των μαθημάτων τής Ελληνικής Παράδοσης και των πολιτιστικών προγραμμάτων. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να αθληθούν περισσότερο, να συμμετέχουν με κινητικά δρώμενα σε διαθεματικές δράσεις, να παρουσιάζουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς σε εορταστικές εκδηλώσεις των Σχολείων.
Τέλος για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων διοργανώνονται αγώνες, είτε στο πλαίσιο τού σχολικού προγράμματος είτε με τη μορφή ημερίδων εκτός αυτού. Κατά τις συναντήσεις αυτές οι μαθητές γνωρίζουν και αγωνίζονται σε διάφορα ομαδικά αθλήματα, όπως μίνι καλαθοσφαίριση, μίνι πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο, καθώς και σε αγωνίσματα τού στίβου και κολύμβησης. Επίσης οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των Σχολείων μας λαμβάνουν μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες και τους αγώνες Α.Σ.Ι.Σ. (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων )

Προπονήσεις αθλητικών ομάδων Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων
Η προετοιμασία των αθλητικών ομάδων που εκπροσωπούν τα Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία Ψυχικού και Εκάλης σε αγώνες στο πλαίσιο των ΑΣΙΣ,  θα πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος  (Φυσική αγωγή, οριζόντιο πρόγραμμα αθλητικών κλπ ), όσο και μετά το τέλος του ημερήσιου διδακτικού ωραρίου ( ώρες 15.00-16.25 ).
Οι μαθητές-τριες που θα επιλεγούν να στελεχώσουν την κάθε ομάδα, θα κληθούν να παραμένουν για προπόνηση, στις ώρες που αναφέρθηκαν, μία φορά την εβδομάδα, με μοναδική οικονομική επιβάρυνση τα κόμιστρα του απογευματινού σχολικού λεωφορείου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα αθλήματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τις ημέρες προπονήσεων κάθε ομάδας και τις διαδικασίες λειτουργίας  θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση στην αρχή του νέου σχολικού έτους.

Στελέχωση σχολικών ομάδων
Η επιλογή των μαθητών, -τριών που θα εκπροσωπούν τα Σχολεία μας τόσο σε ομαδικά αθλήματα όσο και σε ατομικά αγωνίσματα στο πλαίσιο των αγώνων ΑΣΙΣ, γίνεται αυστηρά με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 
Οι μαθητές που θα κληθούν να συμμετέχουν σε κάθε ομάδα, επιλέγονται με κριτήρια την απόδοσή τους και τις μετρήσεις που διενεργούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  τις επιδόσεις τους στους εσωτερικούς αγώνες και πάντα με γνώμονα την καλύτερη εκπροσώπηση των Σχολείων μας.

Η Φυσική Αγωγή στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στα Αρσάκεια ακολουθεί τους γενικούς κανόνες και τις οδηγίες τού ΥΠΕΠΘ.
Εκμάθηση τεχνικών των αθλημάτων (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση), αθλητικά παιχνίδια, προγράμματα ανάπτυξης σε σχέση με φυσικές αξίες (αερόβια ικανότητα, μυϊκή ενδυνάμωση κ.ά.), εξάσκηση σε βασικά είδη κίνησης, κολύμπι, παραδοσιακοί χοροί είναι ορισμένα μόνο από τα αντικείμενα που διδάσκονται καθημερινά στη συγκεκριμένη βαθμίδα. 

Το διευρυμένο ωράριο των Σχολείων τής Φ.Ε. προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένου αριθμού διδακτικών ωρών Φυσικής Αγωγής. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο τού μαθήματος εμπλουτίζεται με τα προγράμματα των βιωματικών δράσεων και των ωρών ζώνης πολιτισμού, όπου δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές μας να προσεγγίσουν και να εμβαθύνουν με διαθεματικό και διεπιστημονικό τρόπο σε γνωστικά αντικείμενα τής άθλησης, τής διατροφής και γενικότερα τού υγιεινού τρόπου ζωής.
Η εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και η απόκτηση αθλητικής εμπειρίας πραγματοποιείται μέσα από τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων.
Οι αγώνες αυτοί αφορούν είτε σε ατομικά αγωνίσματα είτε σε ομαδικά αθλήματα, όπου η πειθαρχημένη και οργανωμένη ομαδική λειτουργία οδηγεί σε ανάγκη συνεργασίας, διαχείριση συναισθημάτων και ανάπτυξη κοινωνικών αρετών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε εσωτερικά πρωταθλήματα και αγώνες μεταξύ τμημάτων, σε ημερίδες μεταξύ τάξεων και Σχολείων τής Φ.Ε., αλλά και σε αθλητικές διοργανώσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων. 

Με στόχο την πραγματοποίηση παραστάσεων και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές, μέσα από τις βιωματικές δράσεις και τα project, να διερευνήσουν λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα του τόπου μας και να παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.
Το μάθημα τής Φυσικής Αγωγής δίνει ευκαιρίες κινητικής δράσης σε ένα εξαιρετικά επιβαρυμένο και απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα υποκινητικής ζωής. Ταυτόχρονα παρέχει δυνατότητες άθλησης για τη διατήρηση ευεξίας και για την ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων. 
Συμβάλλει, επίσης, στη συνειδητοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από την άθληση και τής ανάγκης για φυσική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια τής ζωής. Θεωρείται πολύ σημαντικός ο στόχος τής απόκτησης συνηθειών που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον τρόπο διατροφής και τη φυσική ζωή.


Tα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία υπήρξαν πρωτοπόρα στην ένταξη τής Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμά τους. Όταν, στα τέλη τού 19ου αι., επανεκτιμήθηκε στον σύγχρονο πολιτισμό η αξία τού «υγιούς σώματος» μέσα από την άθληση, τα Σχολεία υιοθέτησαν τα πρωτοποριακά τότε συστήματα τής σουηδικής και ρυθμικής γυμναστικής, όπως και το μουσικοκινητικό σύστημα Carl Orff. Στα παλιότερα χρόνια, οι γυμναστικές επιδείξεις των Σχολείων τής Φ.Ε. αποτελούσαν αθλητικά γεγονότα ευρύτερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και όριζαν το επίπεδο στο οποίο όφειλαν τα υπόλοιπα σχολεία να φτάσουν. Σήμερα, τα Σχολεία καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις για την άθληση των μαθητών. Κατ' αρχάς, η υλικοτεχνική υποδομή είναι υποδειγματική: οι παλαιές εγκαταστάσεις έχουν ανακαινισθεί (σημειώνονται ο ανακαινισμένος με χορηγία τού Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης στίβος τού Ψυχικού, ο νέος ανοιχτός στίβος τής Εκάλης, που κατασκευάστηκε με τη συμβολή των Συλλόγων Γονέων, και το κλειστό γυμναστήριο τής Θεσσαλονίκης), ενώ τα καινούργια σχολικά συγκροτήματα που ανεγέρθηκαν (Πάτρα, Τίρανα, Ιωάννινα) έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δύο από τα κλειστά γυμναστήρια των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης είναι οι μοναδικές σχολικές εγκαταστάσεις που επελέγησαν να λειτουργήσουν ως προπονητικοί χώροι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τής Αθήνας τού 2004.


ioan psy tositseio  tositseio2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αντίστοιχη είναι και η στελέχωση των Σχολείων σε ανθρώπινο δυναμικό: ειδικευμένοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και προπονητές καθοδηγούν τους μαθητές όχι μόνον στα πρωινά μαθήματα αλλά και στους απογευματινούς ομίλους, στις Ακαδημίες αθλημάτων καθώς και στο Θερινό πρόγραμμα, όπου προσφέρεται η ευκαιρία για άσκηση, προπόνηση και αγωνιστικές διακρίσεις σε όλα τα βασικά αθλήματα. Οι μαθητές των Σχολείων μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν εαυτούς ως αθλητές, όχι μόνον βάσει των επιδόσεών τους, αλλά κυρίως χάρις στο αγωνιστικό πνεύμα με το οποίο γαλουχούνται. Από το ενδιαφέρον αυτό των Σχολείων για τη σωματική άσκηση και την έκφραση μέσα από την κίνηση, πηγάζει και η έμφαση που δίνεται στην εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών, τόσο στο πρωινό όσο και στο απογευματινό πρόγραμμα. Οι μαθητικές χορευτικές αμάδες συμμετέχουν στον εορτασμό των εθνικών επετείων και εκπροσωπούν τα Σχολεία σε αντίστοιχες διασχολικές εκδηλώσεις.

002a2 005a1 IMG 0328  P5190013 P5280028
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΟΡΩΝ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Κοινός παρονομαστής τής άθλησης στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία είναι πάντοτε η ισορροπημένη ανάπτυξη τού σώματος παράλληλα με αυτήν τού πνεύματος και η ανάδειξη των αρχών τού «ευ αγωνίζεσθαι». Το αίτημα για την εφαρμογή τού γνήσιου πνεύματος των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ήδη βρει την υλοποίησή του στα κλειστά γυμναστήρια, τα υπαίθρια γήπεδα και στο κολυμβητήριο των Σχολείων, αλλά και όπου αλλού αγωνίζονται οι μαθητές μας στο πλαίσιο διασχολικών αγώνων τού Υπουργείου Παιδείας και τού προγράμματος Α.Σ.Ι.Σ. (Αθλητικών Συναντήσεων Ιδιω­τικών Σχολείων. 

DSC 5478 DSC 5683 IMG 1771 STI 121 STI 278
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΣΤΙΒΟΣ