Πολιτική της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σχετικά με τη χρήση συστήματος βιντεoεπιτήρησης

 


1.               Εισαγωγή

1.1             H παρούσα πολιτική σχετικά με τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (εφεξής η «Πολιτική»), αποτελεί Πολιτική της με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας εταιρείας με την επωνυμία «Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδ. Πεσμαζόγλου αρ. 5, Τ.Κ. 105 64), τηλ.: 210 6755555, e-mail: info@arsakeio.gr (εφεξής η «Φ.Ε.»).

2.               Πεδίο εφαρμογής και νομική βάση επεξεργασίας

2.1             Η Φ.Ε. για τoν σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, και δη για λόγους ασφάλειας και προστασίας των μαθητών της, των διδασκάλων της, εν γένει του προσωπικού της, των γονέων και κηδεμόνων, τρίτων που βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο, των κτηρίων, περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών, εφαρμόζει σύστημα βιντεοεπιτήρησης (εφεξής το «Σύστημα») σε εξωτερικούς αποκλειστικά χώρους των σχολικών μονάδων Ψυχικού και Εκάλης των Αρσακείων και Τοσίτσειων Σχολείων (εφεξής οι «Σχολικές Μονάδες») καθώς και στο Κτήριο της Διοίκησης της Φ.Ε. στο Ψυχικό (εφεξής το «Κτήριο της Διοίκησης»).

2.2             Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Φ.Ε. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

2.3             Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε (α) τόσο τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, βανδαλισμών, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (β) όσο και τον χρόνο λήψης.

2.4             Η παρούσα Πολιτική σχετικά με τη χρήση του Συστήματος περιγράφει το Σύστημα αυτό της Φ.Ε. καθώς και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που λαμβάνει η Φ.Ε. για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων των υποκειμένων, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, όπως αυτά αποτυπώνονται μεταξύ άλλων: (α) στον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), (β) στο ν. 4610/2019 (ιδίως στο άρθρο 204 παρ. 8), (γ) στην Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «Αρχή»), οι διατάξεις της οποίας πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019, με τον οποίο ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ, (δ) στην υπ’ αριθμ. 3/2020 Γνωμοδότησή της Αρχής, (ε) στις αποφάσεις εν γένει της Αρχής σχετικά, (στ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, και (ζ) στη Γνωμοδότηση 2/2009 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29.

3.               Σκοποί επεξεργασίας και άλλα οργανωτικά μέτρα

3.1             Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιείται το Σύστημα είναι νόμιμοι, εύλογοι, κατάλληλοι και αναλογικοί. Το Σύστημα έχει εγκατασταθεί περιμετρικά των Σχολικών Μονάδων και στο Κτήριο της Διοίκησης, για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1.1         αποτροπή εγκληματικών ή άλλων παράνομων ενεργειών και συνδρομή στην πρόληψη και διερεύνηση παράνομων πράξεων,

3.1.2         συνδρομή στον εντοπισμό, σύλληψη και τη δίωξη τυχόν παραβατών οι οποίοι εισέρχονται λάθρα στο χώρο των Σχολικών Μονάδων και στο Κτήριο της Διοίκησης, περιστατικά τα οποία έχουν ήδη σημειωθεί στις Σχολικές Μονάδες, και

3.1.3         παρακολούθηση της ασφάλειας και προστασία των μαθητών, των διδασκάλων, εν γένει του προσωπικού της Φ.Ε., των γονέων και κηδεμόνων, τρίτων που βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο, των κτηρίων, περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της Φ.Ε.

3.2             Το Σύστημα δεν χρησιμοποιείται: (α) για την παρακολούθηση μαθητών της Φ.Ε., των διδασκάλων της, εν γένει του προσωπικού της, των γονέων και κηδεμόνων και τρίτων που βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο, (β) για την εγγραφή ήχου, (γ) για οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ή (δ) για την παρακολούθηση ιδιωτικών ή/και κατοικημένων περιοχών ή χώρων.

3.3             Η Φ.Ε. πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση και χρήση του Συστήματος στις Σχολικές Μονάδες και στο Κτήριο της Διοίκησης έχει: (α) αξιολογήσει και τεκμηριώσει την καταλληλόλητα και τους λόγους χρήσης του Συστήματος, (β) διαπιστώσει και τεκμηριώσει ποιος φέρει την ευθύνη για την σε συστηματική βάση συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική, (γ) τοποθετήσει σήμανση σε όλους τους χώρους πρόσβασης των Σχολικών Μονάδων και του Κτηρίου της Διοίκησης προκειμένου να ενημερωθούν τα υποκείμενα ότι λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης και ότι οι λειτουργίες του Συστήματος καλύπτονται από τις κατάλληλες πολιτικές.

3.4             Κατόπιν της εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήματος, θα διενεργούνται τακτικά έλεγχοι προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η χρήση του Συστήματος και η επεξεργασία των δεδομένων εικόνας που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του Συστήματος παραμένει απολύτως δικαιολογημένη σύμφωνα με το εν γένει νομοθετικό πλαίσιο καθώς και των ως άνω υπό παράγραφο 2.4 οδηγιών, γνωμοδοτήσεων και κατευθυντήριων γραμμών.

4.               Τοποθέτηση καμερών

4.1             Η Φ.Ε. έχει ήδη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η τοποθέτηση των καμερών του Συστήματος έχει γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι κάμερες να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνον τον αύλειο χώρο των Σχολικών Μονάδων καθώς και του εξωτερικού χώρου του Κτηρίου της Διοίκησης.

4.2             Καμία κάμερα δεν έχει τοποθετηθεί ή/και εστιάζει στο εσωτερικό των κτηρίων των άνω Σχολικών Μονάδων και του Κτηρίου της Διοίκησης. Επίσης, καμία κάμερα δεν θα εστιάσει σε οικιστικά ή ιδιωτικά καταλύματα ή ακίνητα.

4.3             Το προσωπικό ή τυχόν υπεργολάβοι που χειρίζονται ή/και συντηρούν το Σύστημα αντίστοιχα έχουν λάβει, πριν από τη λειτουργία του, εκπαίδευση για τη διατήρηση και τον σεβασμό του απορρήτου των μαθητών της Φ.Ε., των διδασκάλων της, εν γένει του προσωπικού της, των γονέων και κηδεμόνων, τρίτων που βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο, καθώς επίσης και κάθε προσώπου έξωθεν του περιβάλλοντος χώρου των Σχολικών Μονάδων και του Κτηρίου της Διοίκησης.

4.4             Όλες οι κάμερες είναι ορατές από το κοινό και έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι παρακολουθούν μόνον χώρους που προορίζονται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

4.5             Οι κάμερες δεν έχουν εγκατασταθεί ή/και εστιάζουν σε χώρους στους οποίους τα υποκείμενα έχουν εύλογη προσδοκία προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής.

4.6             Πλην δύο διαδικτυακών (IP) καμερών καταγραφής αποκλειστικά και μόνον εικόνας (όχι ήχου) που έχουν εγκατασταθεί στην οροφή της κεντρικής εγκατάστασης της Σχολικής Μονάδας Ψυχικού και οι οποίες έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης (με εστίαση στην κεντρική πύλη της Σχολικής Μονάδας Ψυχικού), οι κάμερες αποτελούνται από σταθερές διαδικτυακές (IP) κάμερες καταγραφής αποκλειστικά και μόνον εικόνας (όχι ήχου) χωρίς δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πρόσωπα (zoom) και θα απαγορεύουν την οπτικογράφηση χώρων που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της επιτήρησης για λόγους ασφαλείας.

4.7             Σε όλα τα σημεία πρόσβασης των Σχολικών Μονάδων καθώς και του Κτηρίου της Διοίκησης έχουν τοποθετηθεί σημάνσεις σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα πρότυπα και σχετικές οδηγίες της Αρχής, έτσι ώστε κάθε υποκείμενο να γνωρίζει ότι εισέρχεται σε χώρο ο οποίος βιντεοεπιτηρείται και λαμβάνει με τον ορθό τρόπο το σύνολο της προβλεπόμενης από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων του.

5.               Χρόνος και χώρος καταγραφής - Ποιότητα εικόνας

5.1             Η καταγραφή περιορίζεται σε εκείνους τους χώρους όπου είναι πιθανό να λάβουν χώρα έκνομα συμβάντα, ήτοι ο αύλειος περιμετρικός χώρος των Σχολικών Μονάδων καθώς και ο εξωτερικός περιμετρικός χώρος του Κτηρίου της Διοίκησης.

5.2             Η καταγραφή και η λειτουργία του Συστήματος περιορίζεται αποκλειστικά σε εκείνους τους χρόνους όπου είναι πιθανό να λάβουν χώρα έκνομα συμβάντα, δηλ. κατά τις ώρες μη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων και εκτός ωραρίου αυτών, κατά τις οποίες δεν παρευρίσκονται στις επιτηρούμενες εγκαταστάσεις μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κηδεμόνες και λοιποί επισκέπτες, και συγκεκριμένα από 17:00 μ.μ. έως 07.00 π.μ.

5.3             Η χρήση του Συστήματος δεν περιλαμβάνει την οιαδήποτε βιντεοσκόπηση, λήψη εικόνων, καταγραφή, αποθήκευση (με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο) και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανέναν περιορισμό της με οιονδήποτε τρόπο μετάδοσης ή/και αναμετάδοσης εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων των Σχολικών Μονάδων, ανεξαρτήτως ωραρίου.

5.4             Οι εικόνες που παράγονται από το Σύστημα θα είναι τέτοιας ποιότητας προκειμένου οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Σύστημα να είναι επαρκείς για το σκοπό για τον οποίον συλλέγονται. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό:

5.4.1         Ο σχετικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί, ελέγχεται και συντηρείται σωστά (τα αρχεία καταγραφής συντήρησης θα τηρούνται) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά.

5.4.2         Οποιοδήποτε μέσο εγγραφής, εφόσον απαιτείται, θα είναι καλής ποιότητας και θα αντικατασταθεί εάν η ποιότητα των εικόνων έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται.

5.4.3         Όπου η ώρα/ημερομηνία των εικόνων είναι εγγράψιμη, ο εξοπλισμός θα ρυθμίζεται με ακρίβεια και αυτό θα ελέγχεται και θα τεκμηριώνεται τακτικά.

5.4.4         Οι κάμερες θα προστατεύονται από βανδαλισμούς στο μέτρο του δυνατού.

5.4.5         Σε περίπτωση κατά την οποίαν οι κάμερες χαλάσουν ή καταστραφούν, το τμήμα πληροφορικής της Φ.Ε. είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη και προσήκουσα επισκευή τους.

6.               Διατήρηση δεδομένων εικόνας και αρχείων καταγραφής

6.1             Τα δεδομένα εικόνας που θα συλλέγονται από το Σύστημα καθώς και τα αρχεία καταγραφής θα διατηρούνται και θα διαγράφονται το αργότερο εντός (24) ωρών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συμβάντων σε βάρος προσώπου ή αγαθών, οπότε τα σχετικά δεδομένα και το σχετικό αρχείο καταγραφής θα διατηρούνται μόνον για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο, λαμβανομένων προς τούτο υπόψη, και μεταξύ άλλων, του χρόνου ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών καθώς και διαβίβασης στις τελευταίες του σχετικού υλικού σύμφωνα με το νόμο. Το γεγονός αυτό θα καταγράφεται και στο ειδικό μητρώο συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τηρείται από την Φ.Ε.

6.2             Σε περίπτωση που απαιτηθεί να τηρηθούν δεδομένα εικόνας και αρχεία καταγραφής πλέον του εικοσιτετράωρου κατά τα προαναφερόμενα, θα ληφθούν εύλογα μέτρα για την προστασία οποιουδήποτε υλικού που διαφορετικά μπορεί να διαγραφεί. Τα δε δεδομένα και αρχεία καταγραφής που θα διατηρηθούν, θα φυλάσσονται με ασφάλεια.

7.               Αποδέκτες - Πρόσβαση στα δεδομένα εικόνας

7.1             Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Φ.Ε. που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια των Σχολικών Μονάδων και του Κτηρίου της Διοίκησης.

7.2             Η πρόσβαση σε δεδομένα εικόνας που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα είναι περιορισμένη και ελέγχεται προσεκτικά, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Τούτο διασφαλίζει ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων και ότι τα δεδομένα εικόνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον απαιτηθεί, αποκλειστικά και μόνον ως αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης παράνομων πράξεων. Τα δεδομένα εικόνας μπορούν να διαβιβασθούν αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά.

7.3             Διαβίβαση των δεδομένων εικόνας σε τρίτους, και εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται το Σύστημα και θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στις εξής περιπτώσεις διαβίβασης: (α) σε αστυνομικές αρχές ή/και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου τα καταγεγραμμένα δεδομένα εικόνων θα μπορούσαν να συνδράμουν στην διερεύνηση και προκαταρκτική εξέταση έκνομων συμβάντων ή/και στην πρόληψη αδικημάτων, (β) στις δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές, και (γ) σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους υποκειμένων των οποίων δεδομένα εικόνας έχουν τύχει επεξεργασίας, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή θα ήταν επιζήμια στην διερεύνηση και προκαταρκτική εξέταση έκνομων συμβάντων.

8.               Διαδικασία διαβίβασης

8.1             Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Φ.Ε. είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη διαβίβαση δεδομένων εικόνας στους προαναφερόμενους τρίτους. Όλα τα αιτήματα για διαβίβαση δεδομένων εικόνας σε τρίτους θα τεκμηριώνονται για σκοπούς ελέγχου στο μητρώο του Συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το σχετικό αίτημα απορριφθεί, θα καταγράφεται στο μητρώο του Συστήματος ο λόγος απόρριψης του αιτήματος.

8.2             Πριν διαβιβασθούν δεδομένα εικόνας ή/και σχετικά αρχεία καταγραφής σε τρίτους, πρέπει να καταγραφούν τα ακόλουθα στο μητρώο του Συστήματος: (α) σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα εικόνας ή/και τα αρχεία καταγραφής αφαιρούνται από το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο είναι αποθηκευμένα και μεταφέρονται σε άλλη περιοχή, τη θέση στην οποία μεταφέρονται, (β) οιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησης του έκνομου συμβάντος (όπως αρ. πρωτ.), εάν ισχύει, και (γ) την υπογραφή του ατόμου στο οποίο έχουν διαβιβασθεί τα δεδομένα εικόνας ή/και τα αρχεία καταγραφής.

9.               Επιβολή και συμμόρφωση

9.1             Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος και των δεδομένων εικόνας και αρχείων καταγραφής που αποθηκεύονται σε αυτό πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση του Συστήματος, όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και όπως μπορεί να υποδεικνύεται χωριστά από καιρού εις καιρό. Η χρήση του Συστήματος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εκτός από αυτούς που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι οι χρήστες θα υπόκειται σε πλήρη διερεύνηση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα έως και την απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή/και σε άλλα αποκαταστατικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.2             Η κακή χρήση του Συστήματος και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση δεδομένων εικόνας ή/και των αρχείων καταγραφής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα.

9.3             Οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του Συστήματος θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Φ.Ε. στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@arsakeio.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Κοκκώνη 18 / Π. Ψυχικό 154 52 (υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – DPO).

10.             Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

10.1           Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

10.1.1      Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

10.1.2      Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

10.1.3      Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

10.1.4      Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

10.2           Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@arsakeio.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Κοκκώνη 18 / Π. Ψυχικό 154 52 (υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – DPO) ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως στο Κτήριο της Διοίκησης. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

11.             Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

11.1          Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

11.2          Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 11.07.2022