• Συλλογικός Προγραμματισμός σχολικής μονάδας για την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιντιστούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εδώ.