Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, παρέχει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες, ώστε:

-       να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και την αυτονομία τους,

-       να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους,

-       να κοινωνικοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία,

-       να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά,

-       να αγαπήσουν το σχολείο

-       και να εμπλακούν δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία.


Στο Νηπιαγωγείο μας ακολουθούμε το ισχύον πρόγραμμα τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προσχολική αγωγή, εμπλουτισμένο με επιπλέον οργανωμένες και δομημένες δραστηριότητες. Μέσα από θεματικές προσεγγίσεις και ποικίλα σχέδια εργασίας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών, τα παιδιά αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, κατακτούν γνώσεις και καλλιεργούν τις δεξιότητές τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά αναπτύσσουν τον προφορικό τους και γραπτό λόγο, μέσα από δραστηριότητες που προωθούν τη γλωσσική τους καλλιέργεια, και προάγουν την επικοινωνία.

Μέσα από ποικίλες παιγνιώδη δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με τα μαθηματικά και προσεγγίζουν την έννοια των αριθμών, επιλύουν καταστάσεις προβληματισμού, οργανώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα.

Η διδασκαλία της μουσικής και της ρυθμικής- κινητικής αγωγής, συμβάλει ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το τραγούδι, να γνωρίζουν διάφορα μουσικά όργανα, να κατανοούν και να απολαμβάνουν τη μουσική, να επικοινωνούν, να προσανατολίζονται στον χώρο, να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να αποκτούν αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση.

Η θεατρική αγωγή δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να µπορέσουν να λειτουργήσουν αρµονικά τόσο ως αυτόνοµες προσωπικότητες όσο και µέσα στην οµάδα..

Η εικαστική έκφραση και η αισθητική καλλιέργεια, προάγονται μέσα από την προσέγγιση έργων τέχνης, την οργάνωση καλλιτεχνικού εργαστηρίου και την επαφή των παιδιών με ποικίλα υλικά και τεχνικές.

Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων φυσικής αγωγής τα παιδιά γυμνάζονται, αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες και διασκεδάζουν παίζοντας.

Με παιχνίδια, τραγούδια, μουσικά ακούσματα και πλούσιο εποπτικό υλικό τα παιδιά προσεγγίζουν βιωματικά την Αγγλική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο.

Επιπλέον, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου μέσα από κατάλληλα παιδαγωγικά παιχνίδια και ποικίλες οργανωμένες δραστηριότητες:

-       αναπτύσσουν την αυτονομία τους,

-       εξελίσσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους,

-       αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητά του και

-       ενισχύουν την παρατηρητικότητά τους.

Τέλος, στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, υλοποιούνται ποικίλα Περιβαλλοντικά Προγράμματα, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και υιοθετούν περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές, με στόχο το σεβασμό και την προστασία του, καθώς και Προγράμματα Αγωγής Υγείας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση υγιεινών (θετικών) στάσεων.

Η Προϊσταμένη,
Ισαβέλλα Λιάτσου