Αρσάκεια Πατρών
Η κ. Ρέα Μαυρόγιαννη, δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών έλαβε μέρος ως εισηγήτρια στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μελετώντας, διδάσκοντας, μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή́ Ένωση – Studying, Teaching, Learning the Europe Union», που θα πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 3 Σεπτέμβριου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το συνέδριο είχε στόχο να ενθαρρύνει την έρευνα και τον εποικοδομητικό́ διάλογο για την προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών σε όλες τις βαθμίδες τής εκπαίδευσης και τής διά βίου μάθησης.
Η εισήγηση τής κ. Μαυρόγιαννη είχε τίτλο «Η διεθνοποίηση τής ανώτατης εκπαίδευσης: Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας». Βασικό αντικείμενο τής εργασίας αποτελούσε η διερεύνηση τού ζητήματος τής διεθνοποίησης τής ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕ) στο επίπεδο τής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αρχικά συνοπτική παρουσίαση τής έννοιας τής διεθνοποίησης τής ΑΕ, ενώ έγιναν αναφορές στις διαστάσεις τού συγκεκριμένου όρου -internationalization abroad, home internationalization, partnerships- όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αφού παρουσιάστηκε το πλαίσιο συγκρότησης και η στοχοθεσία τού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ως βασικού μοχλού προώθησης τής έρευνας στα ευρωπαϊκά κράτη, δόθηκε έμφαση στο περιεχόμενο τής διεθνούς/διεθνικής του διάστασης και αναδείχθηκαν οι διαστάσεις που μπορεί να λάβει η διεθνοποίηση τής ΑΕ στο επίπεδο τής έρευνας στο πλαίσιο τού ΕΧΕ.