Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών απέσπασε την πιστοποίηση SELFIE που αφορά στην αξιολόγηση τής ψηφιακής διδασκαλίας.

Το επόμενο βήμα, με την αρχή 2021, είναι η άντληση πληροφοριών και η διερεύνηση τού τρόπου μελέτης των μαθητών, καθώς και τού τρόπου οργάνωσης τού χρόνου τους.

Στόχοι τού Σχολείου είναι:

1. Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα

- Προσωπική εξερεύνηση και όχι διαλέξεις σε τάξεις
- Ενεργός συμμετοχή και όχι παθητική απομνημόνευση
- Νέος ρόλος τού εκπαιδευτικού, όχι μόνο ως μεταδότη πληροφοριών
- Ευέλικτος τρόπος διδασκαλίας και όχι διδασκαλία από καθέδρας, με τον ίδιο ρυθμό για όλους, που  κρίνεται
  αντιεκπαιδευτική

2. Διδακτική μεθοδολογία

- ενεργοποίηση τού μαθητή
- προώθηση τής δημιουργικής δράσης
- μάθηση μέσω ανακάλυψης
- συνεργατική μάθηση
- ανάπτυξη δεξιοτήτων
- κριτική σκέψη
- συλλογική δράση
- αποθάρρυνση τής γραμμικής μεθόδου διδασκαλίας, αφού κάθε παιδί έχει ξεχωριστούς ρυθμούς και ξεχωριστούς
  τρόπους μάθησης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ, ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ!