Αρσάκεια Πατρών

Εγγραφές
Αιτήσεις, για τη φοίτηση στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών, υποβάλλονται στη Γραμματεία τού Νηπιαγωγείου σε ημερομηνίες που ορίζονται στις αρχές Ιανουαρίου και ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο, για τα νήπια που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο τον Σεπτέμβριο τού ίδιου έτους.
Κατά την εγγραφή προκαταβάλλεται ορισμένο χρηματικό ποσόν, έναντι των διδάκτρων και τού κόστους των άλλων υποχρεώσεων (σχολικών λεωφορείων).

Έναρξη και λήξη τού σχολικού έτους
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τού Νηπιαγωγείου καθορίζεται σύμφωνα με το Προεδρικό  Διάταγμα που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο ορίζει την έναρξη και τη λήξη τού σχολικού έτους.

Επίσημες αργίες
Οι επίσημες αργίες, κατά τις οποίες το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών δεν λειτουργεί, είναι :

1. Η 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
2. Η 30ή Νοεμβρίου (εορτή Αγ. Ανδρέα, πολιούχου Πατρών)
3. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 8 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)
4. Η Καθαρή  Δευτέρα 
5. Η 25η Μαρτίου (εθνική εορτή)
6. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή τής Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
7. Η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά) 
8. Η εορτή τού Αγίου Πνεύματος

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Σκοπός τού εκπαιδευτικού προγράμματος τού Νηπιαγωγείου είναι να υποβοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη τής προσωπικότητας των νηπίων και να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Τα νήπια, μέσα σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού, αναπτύσσουν την αυτογνωσία τους, την αυτονομία τους, το αίσθημα τής ασφάλειας και βιώνουν την ευχαρίστηση τής μάθησης. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προτείνονται από τη νηπιαγωγό ή προτείνουν τα ίδια, δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το παιγνίδι, τη διερεύνηση, τη δημιουργία, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση ιδεών και στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις, στα βιώματα και στις εμπειρίες των παιδιών.


 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων νηπίων


Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που εφαρμόζεται στα Αρσάκεια Νηπιαγωγεία περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα (θέματα) τα οποία δεν αποτελούν μεμονωμένα και αποκομμένα διδακτικά αντικείμενα, αλλά αντικείμενα τα οποία αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται, προάγοντας, με αυτό τον τρόπο, την ενιαία γνώση και τη διαθεματικότητα.

Είναι βασισμένο
- στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, 
- στα Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων,
- στις θεωρίες νοητικής ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών τής προσχολικής ηλικίας, 
όπως αυτές συναντώνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Τα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., είναι κατανεμημένα στα παρακάτω μαθήματα:
- Γλώσσα 
- Μαθηματικά
- Μελέτη Περιβάλλοντος 
- Εικαστικές Δραστηριότητες
- Ηλεκτρονικός Υπολογιστής


Ο προγραμματισμός και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων στα Αρσάκεια Νηπιαγωγεία, προκειμένου τα νήπια να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα,   γίνεται με βάση τις αρχές και τη μακρόχρονη παράδοση των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τής εποχής μας για άρτια παιδεία και εκπαίδευση.

Η επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων γίνεται πάντοτε με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, με πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και με χρήση βοηθητικών μέσων διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο παρέχονται στα νήπια οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα τα βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες και πολυποίκιλες προκλήσεις τής εποχής μας.

Οι καθημερινές δραστηριότητες τού Νηπιαγωγείου προεκτείνονται και συμπληρώνονται με εκπαιδευτικές εξορμήσεις (επισκέψεις σε Μουσεία, παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων, περιπάτους κ.ά.), με εκκλησιασμούς, καθώς και με επετειακές εκδηλώσεις.


Γλώσσα

Τα νήπια, με τη δημιουργία κατάλληλων ερεθισμάτων, ενθαρρύνονται να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο, εκφράζοντας αυθόρμητα τις εμπειρίες, τις κρίσεις και  τα συναισθήματά τους. 
Ο λόγος τους γίνεται πιο πλούσιος σε λέξεις και νόημα και η γλώσσα γίνεται για το παιδί μέσον έκφρασης και ουσιαστικής επικοινωνίας. Μέσα από την ακρόαση λόγιων κειμένων και παραμυθιών, το νήπιο έχει την ευκαιρία να συνδέσει τον προφορικό με τον γραπτό λόγο. 
Με καθημερινές και ποικίλες δραστηριότητες η γλωσσική καλλιέργεια συνδέεται με άλλες μορφές αγωγής (θέατρο, παιχνίδι, τραγούδι). 
Τα παιδιά εξοικειώνονται με ποικίλες μορφές έντυπου λόγου και διδάσκονται τον σεβασμό προς αυτές. 
Θεμελιώνονται οι απαραίτητες συμβάσεις για την προγραφική (πρωτογραφική) και προαναγνωστική (πρωτοαναγνωστική) λειτουργία. 
Ενισχύεται η φωνολογική συνειδητοποίηση των νηπίων με συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες  πραγματοποιούνται συστηματικά σε κάθε τμήμα, μία φορά την εβδομάδα.


Μαθηματικά 
Με κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες, βασισμένες στη συνεχή αλληλεπίδραση των νηπίων με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον μέσω τού παιγνιδιού, καθώς και με σύγχρονες διδακτικές παρεμβάσεις, μέσα από βιωματικές καταστάσεις, το παιδί επεκτείνει τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις του και αναπτύσσει τις νοητικές διεργασίες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι μαθηματικές έννοιες. 
Τα νήπια ωθούνται να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν ήδη αποκτημένες μαθηματικές έννοιες σε νέες καταστάσεις προβληματισμού, να συγκρίνουν, να ταξινομούν και να διατάσσουν υλικά. Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις, να αναπαράγουν σχήματα, να χρησιμοποιούν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς, να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις και να αναπτύσσουν τη μαθηματική γλώσσα, μέσα από την ομαδική ή ατομική επίλυση καθημερινών πράξεων και προβλημάτων.


Μελέτη Περιβάλλοντος 
Η Μελέτη Περιβάλλοντος στον χώρο τού Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει βασικές γνώσεις και διαδικασίες μάθησης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τα βιώματα, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των νηπίων σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον και με το  φυσικό περιβάλλον.
Ανθρωπογενές περιβάλλον: Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και μαθησιακά εμπλουτισμένο περιβάλλον, τα νήπια αλληλεπιδρούν τόσο μέσα στην τάξη με τους άλλους (συνομηλίκους ή μεγαλυτέρους) όσο και στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον (έξω από την τάξη), προκειμένου να οδηγηθούν σε νέες γνώσεις, ξεκινώντας από τις ανάγκες τους, ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητά τους και ανταλλάσσοντας τις ιδέες τους. 
Εδώ περιέχονται βασικές έννοιες από διάφορα θέματα που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την κατάκτηση τής κοινωνικής γνώσης από το παιδί. 
Περιέχονται επίσης ποικίλες εκδηλώσεις, εξορμήσεις, θρησκευτικές ή επετειακές εορτές, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνικοποίηση τού νηπίου και στην ανάπτυξη τού εθνικού και θρησκευτικού συναισθήματός του.

Φυσικό περιβάλλον:  Τα νήπια ανακαλύπτουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, αρχικά με τις αισθήσεις τους, κάνοντας υποθέσεις, ανταλλάσσοντας ιδέες μεταξύ τους και προσπαθώντας να ερμηνεύσουν λογικά φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους. 
Γνωρίζοντας την ανάγκη αυτή των παιδιών για πειραματισμό, παρατήρηση, προβληματισμό και διερεύνηση τού φυσικού τους περιβάλλοντος, επιλέγονται βασικές έννοιες Βιολογίας, Γεωγραφίας, Φυσικών Επιστημών κ.ά., οι οποίες προσεγγίζονται από τα νήπια διαθεματικά.


Εικαστικές δραστηριότητες
Με κατάλληλες δραστηριότητες τα νήπια πειραματίζονται με ποικίλα υλικά, μαθαίνουν ή επινοούν διάφορες τεχνικές δημιουργώντας, ομαδικά ή ατομικά, εικαστικά έργα. 
Επιπρόσθετα, τα νήπια έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη τέχνης  (ζωγραφική, πλαστική, χαρακτική, τύπωμα κ.ά.)  μέσα από τα έργα μεγάλων δημιουργών, Ελλήνων και ξένων.

Εξειδικευμένες δραστηριότητες
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των Αρσακείων Νηπιαγωγείων, εκτός από όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα τού Υπουργείου Παιδείας, είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάζονται, οργανώνονται και πραγματοποιούνται από νηπιαγωγούς αντίστοιχων ειδικοτήτων. Οι εξειδικευμένες αυτές δραστηριότητες είναι οι εξής:
- Ρυθμική–Κινητική Αγωγή
- Μουσική Αγωγή
- Θεατρική Αγωγή
- Ελληνική Παράδοση 
- Προσεγγίζοντας έργα Τέχνης
- Εικαστική Αγωγή


Ρυθμική-Κινητική Αγωγή 

Μέσα από την απλή μυϊκή άσκηση, την εναρμονισμένη με τον ρυθμό κίνηση, τη συνειδητή μετακίνηση στον χώρο και την άσκηση στην έκφραση διαθέσεων και καταστάσεων το παιδί καλλιεργεί, οργανώνει και συντονίζει τις κινητικές, πνευματικές και νοητικές του δυνατότητες. Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, το παιδί εκφράζεται ελεύθερα συνδυάζοντας το μουσικό άκουσμα με τη φαντασία και την κίνηση.

Μουσική Αγωγή
Με το τραγούδι, την εξερεύνηση και γενικότερα τον πειραματισμό με τον ήχο, τη γνωριμία με τα διάφορα μουσικά όργανα  (κλασικής μουσικής και παραδοσιακά), την εξοικείωση με τις μουσικές έννοιες μέσα από μουσικά παιγνίδια και την ενεργητική μουσική ακρόαση έργων κλασικής ή κινηματογραφικής μουσικής, τζαζ ή σύγχρονης, καθώς και μουσικής άλλων λαών, αναπτύσσονται οι ακουστικές, φωνητικές και κινητικές δεξιότητες τού παιδιού και καλλιεργείται η αισθητική ικανότητα και ευαισθησία του. 
Ταυτόχρονα, μέσα από τους παραπάνω τομείς, το παιδί καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του.

Θεατρική Αγωγή 
Μέσα από τη βιωματική εμπειρία τού παραστατικού κώδικα, το παιδί καλείται να αναπτύξει δημιουργικότητα, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοέκφραση, με αίσθηση συλλογικής ευθύνης. Με φορέα τον λόγο, την κίνηση, τον ήχο, η δραστηριότητα τής Θεατρικής Αγωγής καλεί τα παιδιά τού Νηπιαγωγείου να λάβουν μέρος στο παραστατικό παιγνίδι τού είναι και τού φαίνεσθαι.

Ελληνική Παράδοση 
Μέσα από κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν στην ύπαιθρο, για καθημερινές συνήθειες, για έθιμα που διατηρούνται μέχρι σήμερα, για επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν. 
Με τραγούδια, κάλαντα, αινίγματα και γλωσσοδέτες διασκεδάζουν, με παραδοσιακά παραμύθια ονειρεύονται, ενώ με ομαδικά παραδοσιακά παιγνίδια εκτονώνονται.

Προσεγγίζοντας έργα Τέχνης
Τα νήπια προσεγγίζουν την Τέχνη μέσα από εκπροσώπους διαφόρων εποχών και με αφορμή ένα έργο π.χ. τη «Μάγια με τη βάρκα», πίνακα τού Picasso, τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους εργασία, ενθαρρύνονται να παίξουν και να εκφραστούν.

Εικαστική Αγωγή

Τα νήπια έρχονται σε επαφή με ποικίλα υλικά, ώστε να δημιουργήσουν ατομικά η ομαδικά εικαστικά έργα. Μαθαίνουν πολλές τεχνοτροπίες, π.χ. τύπωμα-στάμπα, κολλάζ, ζωγραφική με καλαμάκι, στιγματογραφία, πηλοπλαστική κ.λ.π. Μέσα από την επαφή τους με διάφορα υλικά τα νήπια μαθαίνουν να δρουν και να χαίρονται ομαδικά, να εκφράζονται και να δημιουργούν.