Αρσάκεια Τιράνων

Ίδρυση
Το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων ιδρύθηκε το 1998 από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και κτίστηκε με χρήματα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με χορηγίες δωρητών και, κυρίως, με χρήματα από τα προγράμματα ανάπτυξης των Βαλκανίων τού Υπουργείου Εξωτερικών. Το Αρσάκειο Τιράνων από τής ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα λειτουργεί αποκλειστικά με τους πόρους τής Φ.Ε.

Krijimi 
Kolegji greko-shqiptar “Arsakeio e Tiranës” u themelua në vitin 1998 nga Fondacioni Filekpedheftiki dhe është ndërtuar me fondtet e tij, me donatorë dhe kryesisht me fonde nga projektet e Ministrisë së Jashtme pёr zhvillimin e Ballkanit. Arsakeio e Tiranës, nga krijimi i deri tani punon ekskluzivisht me burime tё Fondacionit Filekpedheftiki.

 

Σκοπός 

Το άνοιγμα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε μία κοντινή προς την Ελλάδα χώρα τής ευρύτερης περιοχής τής νοτιοανατολικής Ευρώπης στηρίζεται στην παράδοση και στον πρωτοποριακό χαρακτήρα τής προσφερόμενης εκπαίδευσης από τα Αρσάκεια Σχολεία. Από την αρχή τής ιστορίας τους τα Σχολεία ήταν παρόντα όπου υπήρχαν παιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες. Το Αρσάκειο στα Τίρανα, που λειτουργεί ως ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό σχολείο ποιοτικής παιδείας, βασισμένο σε πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές αρχές για μια ευρύτερη μόρφωση, μπορεί να αποτελέσει ένα επιτυχημένο παράδειγμα υψηλής διαπολιτισμικής παιδείας, η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των λαών τής Ελλάδος και τής Αλβανίας και σε μια ευρύτερη συνεργασία σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο με σεβασμό στον πολιτισμό και στις παραδόσεις των δύο λαών.

Qëllimi
Hapja e Fondacionit Filekpedheftiki në një shtet të afërt me Greqinё në rajonin Juglindor të Evropës, bazohet në traditën dhe natyrën e saj të veçantё të arsimimit të ofruara nga Shkollat “Arsakeio”. Që nga historia e hershme e shkollave ato ishin të pranishëm atje ku kishte nevojë dhe mundësi arsimore. “Arsakeio” në Tiranë, vepron si një shkollë me standarte evropiane, e bazuar në parime universale dhe metoda moderne arsimore për një edukim të gjerë dhe mund të jetë një shembull i suksesshëm i edukimit ndërkulturor, që do të çojë në mirëkuptimin mes dy popujve dhe në një bashkëpunim më të gjerë në nivel arsimor dhe kulturor, në lidhje me kulturën dhe traditat e dy popujve.


Ιστορικό
Το Αρσάκειο Τιράνων άρχισε να λειτουργεί το 1998 με 77 μαθητές στην Α΄ δημοτικού και προχώρησε τάξη με τάξη, σύμφωνα με τις βαθμίδες τής αλβανικής εκπαίδευσης. Από τον Μάιο τού 2007 το Σχολείο λειτουργεί στο νέο ιδιόκτητο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο ανταποκρίνεται στις πιο υψηλές σύγχρονες διεθνείς εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Πρόκειται για το πρώτο σχολείο τής οικογένειας των Αρσακείων εκτός ελλαδικού χώρου.

Historia
Kolegji “Arsakeio e Tiranës” filloi të funksionojё në vitin 1998 me 77 nxënës në klasën e parë duke vazhduar nga një klasë në tjetrën, në bazë të ciklit arsimor shqiptar. Që nga Maji i vitit 2007, shkolla vepron tek kompleksin i saj i ri, i cili plotëson standarte arsimore moderne më të larta. Kjo është shkolla e parë e familjes së “Arsakeios” jashtë Greqisë.