Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη έγινε δεκτή στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe".
Πιο συγκεκριμένα, η Αντιπροσωπία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία καινοτόμα διαδραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο “Teachers 4 Europe”.
Η εκπαιδευτική δράση “Teachers 4 Europe”  συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και τους υποστηρίζει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων πολιτών τού αύριο.
Στόχος τής δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι συνθήκες ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:
• να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν μέσα στα σχολεία που εργάζονται, αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.
• να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τής ευρωπαϊκής οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί τής ευρωπαϊκής Ιδέας.
• να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών τού δημοτικού σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη βελτίωση τής συμμετοχής τους ως ενεργών πολιτών μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
• να εξοικειωθούν με βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα.
• να αποτελέσουν μέλη μίας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.
• να συμμετάσχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.