Αρσάκεια Ιωαννίνων

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Δείτε τον πίνακα, εδώ


Όριο απουσιών μαθητών-τριών λόγω διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος


Α΄ Τάξη & Β΄ Τάξη

Το ανώτατο
επιτρεπτό όριο απουσιών είναι εκατόν τριάντα (130) για όσους μαθητές/τριες έχουν επιτύχει μέσο όρο επίδοσης και στα δύο τετράμηνα μέχρι Δεκαπέντε (15).
Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών είναι εκατόν ογδόντα επτά (187) για όσους μαθητές/τριες έχουν επιτύχει μέσο όρο επίδοσης και στα δύο τετράμηνα ανώτερο του Δεκαπέντε (15).
Και στις δύο περιπτώσεις οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις πενήντα (50).
Οι υπόλοιπες μπορούν να δικαιολογηθούν εντός δέκα ημερών ως εξής:
α) Από τον γονέα-κηδεμόνα, ο οποίος μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 11 ημέρες σύνολο και όχι πάνω από δύο ημέρες συνεχόμενες.
β) Με ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού ή νοσοκομείου.
Διευκρινίζεται ότι, όταν ο-η μαθητής-τρια απουσιάζει όλη την ημέρα από το Σχολείο θα του καταχωρούνται οκτώ (8) απουσίες.

Γ΄ Τάξη

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών είναι εκατόν σαράντα τρείς (143) για όσους μαθητές/τριες έχουν επιτύχει μέσο όρο επίδοσης και στα δύο τετράμηνα μέχρι Δεκαπέντε (15).
Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών είναι διακόσιες πέντε (205) για όσους μαθητές/τριες έχουν επιτύχει μέσο όρο επίδοσης και στα δύο τετράμηνα ανώτερο του Δεκαπέντε (15).
Και στις δύο περιπτώσεις οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις πενήντα (50).
Οι υπόλοιπες μπορούν να δικαιολογηθούν εντός δέκα ημερών ως εξής:
α) Από τον γονέα-κηδεμόνα, ο οποίος μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 11 ημέρες σύνολο και όχι πάνω από δύο ημέρες συνεχόμενες.
β) Με ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού ή νοσοκομείου.
Διευκρινίζεται ότι, όταν ο-η μαθητής-τρια απουσιάζει όλη την ημέρα από το Σχολείο θα του καταχωρούνται οκτώ (8) απουσίες.