Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 η κ. Μαριλένα Καραμπατέα, δρ Αρχαιολογίας, μέλος τής Υπηρεσίας Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, παρουσίασε την ώρα τού μαθήματος τής Ιστορίας επισκόπηση των πολιτισμών τής προϊστορικής περιόδου.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε διαδοχικά σε όλα τα τμήματα τής Α΄ τάξης με προσεκτικά επιλεγμένο εποπτικό υλικό στον διαδραστικό πίνακα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον μυκηναϊκό πολιτισμό που περιλαμβάνεται στην ύλη των εξετάσεων τής Α΄ λυκείου.

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά τής ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την περίοδο τής προϊστορίας.

Εξετάστηκε η συμβολή των πολιτισμών τής ς στην εξέλιξη των συστημάτων γραφής.

Επισημάνθηκε ότι η μόνιμη εγκατάσταση, η κοινωνική ιεραρχία και η εξειδίκευση εργασίας δημιούργησαν την ανάγκη καταγραφής τής πληροφορίας και εξηγήθηκε πώς από τα εικονογραφικά, ιδεογραφικά και συλλαβικά συστήματα γραφής προέκυψε σταδιακά η εφεύρεση τού αλφαβήτου.

Στη συνέχεια αποτυπώθηκε η πορεία των αντίστοιχων εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο.

Έγινε αναφορά στα σπήλαια τής παλαιολιθικής εποχής και στους πρώτους οικισμούς τής νεολιθικής περιόδου και εξετάστηκαν αναλυτικότερα τα εντυπωσιακά ευρήματα τής εποχής τού χαλκού, τόσο από τους αιγαιακούς πολιτισμούς, τον κυκλαδικό και τον μινωικό, όσο και από τον μυκηναϊκό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση τού μυκηναϊκού πολιτισμού, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τη δραστηριότητα των Μυκηναίων σχετικά με το εμπόριο, τη ναυτιλία και τις πολεμικές επιχειρήσεις, να αντιληφθούν τις επιρροές που δέχθηκαν οι Μυκηναίοι από τους Μινωίτες, όπως στην κοινωνική οργάνωση και τη θρησκεία, και να θαυμάσουν την επιδεξιότητα και τις τεχνικές τους γνώσεις μέσα από παραδείγματα από την αρχιτεκτονική και τη μικροτεχνία.