Αρσάκεια Ιωαννίνων
Συνεχίζεται εφέτος η καλή πρακτική στο Β΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, που εγκαινιάστηκε κατά το σχολικό έτος 2020-21, και αφορά στο μάθημα τής Ιστορίας τής Α΄τάξης.


Όταν ολοκληρώνεται μια σημαντική για την ύλη ενότητα τής Αρχαίας Ιστορίας, ακολουθεί βιωματική διδασκαλία που οργανώνει και εμπλουτίζει την ιστορική γνώση των μαθητών.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, η κ. Μαριλένα Καραμπατέα, δρ Αρχαιολογίας, μέλος τής Υπηρεσίας Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, παρουσίασε επισκόπηση των πολιτισμών τής προϊστορικής περιόδου.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε διαδοχικά σε όλα τα τμήματα τής Α΄ τάξης με προσεκτικά επιλεγμένο εποπτικό υλικό στον διαδραστικό πίνακα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον μυκηναϊκό πολιτισμό που περιλαμβάνεται και στην ύλη των εξετάσεων τής Α΄τάξης.

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά τής ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την περίοδο τής προϊστορίας.

Εξετάστηκε, επίσης, η συμβολή των πολιτισμών τής προϊστορικής περιόδου στην εξέλιξη των συστημάτων γραφής και επισημάνθηκε ότι η μόνιμη εγκατάσταση, η κοινωνική ιεραρχία και η εξειδίκευση εργασίας δημιούργησαν την ανάγκη καταγραφής τής πληροφορίας.

Επίσης, τονίστηκε πώς από τα εικονογραφικά, ιδεογραφικά και συλλαβικά συστήματα γραφής προέκυψε σταδιακά η εφεύρεση τού ελληνικού αλφαβήτου.

Στη συνέχεια αποτυπώθηκε η πορεία των αντίστοιχων εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο.

Έγινε αναφορά στα σπήλαια τής παλαιολιθικής εποχής και στους πρώτους οικισμούς τής νεολιθικής περιόδου και εξετάστηκαν αναλυτικότερα τα εντυπωσιακά ευρήματα τής εποχής τού χαλκού, τόσο από τους αιγαιακούς πολιτισμούς, τον κυκλαδικό και τον μινωικό, όσο και από τον μυκηναϊκό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση τού μυκηναϊκού πολιτισμού, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τη δραστηριότητα των Μυκηναίων στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις πολεμικές επιχειρήσεις, να αντιληφθούν τις επιρροές που δέχθηκαν οι Μυκηναίοι από τους Μινωίτες στην κοινωνική οργάνωση και τη θρησκεία, και να θαυμάσουν την επιδεξιότητα και τις τεχνικές τους γνώσεις με παραδείγματα από την αρχιτεκτονική και τη μικροτεχνία.

Το ραντεβού με την κ. Καραμπατέα ανανεώθηκε για όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ενότητα τής Κλασικής Εποχής.