Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α' τάξη των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 ότι οι μαθητές θα εξεταστούν σε διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας στα Αγγλικά και στα Γαλλικά ή Γερμανικά.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

«Ημέρες Σταδιοδρομίας»

Τα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διοργανώνουν και εφέτος από κοινού, για 12η συνεχή χρονιά, την εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Σταδιοδρομίας».

Σήμερα, Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, συγκρότησα επιτροπή αποτελούμενη από τη Διευθύντρια του σχολείου Γρατσία Σοφία ως πρόεδρο, τους συνοδούς καθηγητές Κωνσταντίνο Καλλή και Ιωάννα Νικητοπούλου και τους προέδρους των 5μελών μαθητικών συμβουλίων καθώς και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Τομπούλογλου και το μέλος κ.Ρουμελιώτη. Η αρμοδιότητα και ευθύνη της επιτροπής είναι η επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την τριήμερη εκδρομή-μετακίνηση των μαθητών-μαθητριών στο Μπουραζάνι Κόνιτσα στις 13-15 Απριλίου 2022. Δεχθήκαμε τρεις προσφορές από τα γραφεία Kefi S.A ,IQ kai Mειδανης. Επιλέξαμε ομόφωνα ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες η εκδρομή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο Κefi, το οποίο ικανοποίησε στην έγγραφη προσφορά του όλες τις απαιτήσεις μας. Η τιμή καθορίστηκε στα 185€ κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο Bourazani Wild Life cat 3* και στο Panorama cat 3*

Διαβάστε την ενημέρωση εδώ
Διαβάστε την ενημέρωση εδώ
Έχεις φωνή είμαστε δίπλα σου! Ενημερωθείτε απο τα καινούργια φυλλάδια του Υπουργείου Παιδείας:

Θα αναρτηθεί σύντομα
Ενημερώνονται οι γονείς, κηδεμόνες, συγγενείς κ.λπ. μαθητών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα μέτρα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2.6 Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στον χώρο της τάξης ή του σχολείου.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας
Φοίτηση - Απουσίες μαθητών 

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού B΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη φοίτηση και τις απουσίες των μαθητών των Γυμνασίων, σύμφωνα με την Υ.Α.10645/ΓΔ4, ΦΕΚ 120, τ.2., 23/1/2018 (κεφάλαιο Ε΄, άρθρα 23-29). Άρθρο 28

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες:

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που
    σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια τού διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης τής υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών και τού Διευθυντή τού Σχολείου να ενημερώνουν
    αμέσως τους γονείς για τις απουσίες των μαθητών, και τής υποχρέωσης των γονέων να ενημερώνουν το
    Σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι
    απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.


3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις
    εκατόν δεκατέσσερεις (114).


4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερεις (114)
    απουσίες.
 Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να
    επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

5. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα
    αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των
    επιπλέον ωρών. Άρα για τους μαθητές των Αρσακείων Γυμνασίων, που οι τάξεις τους εφαρμόζουν
    το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα των 40 ωρών εβδομαδιαίως, το όριο απουσιών προσαυξάνεται κατά 29
    απουσίες και ανέρχεται στις 143 απουσίες
. (Άρθρο 29)

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

1. Για την τακτική παρακολούθηση τής φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο
    κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το Σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο Σχολείο τούς λόγους τής
    απουσίας αμέσως, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο Σχολείο κατά την εγγραφή
    τού μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση τού λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
    μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων
    φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών
    και να πληροφορείται τους λόγους τής απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με
    μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό τού Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 –εφόσον οι γονείς/
    κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους
    διεύθυνση– ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS) ή με επιστολή.
    Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την
    επικοινωνία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο να συγκαλείται το Συμβούλιο τού τμήματος
   
 για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η
    προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.


3. Σε περίπτωση που μαθητής έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30)
    συνολικά απουσίες, 
ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος τού τμήματος επικοινωνεί αμέσως με τους
    γονείς/κηδεμόνες
 τού μαθητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των
    απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή τού Σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων,
    σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός τούς ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε
    μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες τού ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης τής
    πρώτης ή τής τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια τού Διευθυντή τού Σχολείου,
    αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται
    απαραίτητες.