Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στις 16, 18 και 19 Απριλίου 2024 το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού συμμετείχε στην πιλοτική φάση τής έρευνας PISA, μαζί με 43 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τής Αττικής, τα οποία επιλέχθηκαν με τη μέθοδο τής τυχαίας δειγματοληψίας.

Το διεθνές πρόγραμμα PISA για την αξιολόγηση των μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μια διεθνής εκπαιδευτική έρευνα, η οποία διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης τού Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, από το 2000 έως σήμερα, και η Ελλάδα συμμετέχει ανελλιπώς σε αυτή. Μετά το 2025 το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Κύριος στόχος τού προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση τής ικανότητας των μαθητών/-τριών να αξιοποιούν τη γνώση και τις δεξιότητες, που έχουν αποκτήσει εντός και εκτός σχολείου, σε προβλήματα τής καθημερινής ζωής σε τρία γνωστικά πεδία: τα Μαθηματικά, την Κατανόηση Κειμένου και τις Φυσικές Επιστήμες. Στην τρέχουσα πιλοτική έρευνα, καθώς και στη βασική έρευνα PISA τού 2025, το τεστ περιλαμβάνει δύο επιπλέον πεδία«Μαθαίνοντας για έναν Ψηφιακό Κόσμο» και «Αξιολόγηση στην Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά (FLA)».

Η έρευνα PISA διερευνά, δηλαδή, πόσο καλά μπορούν οι μαθητές/-τριες να λύνουν προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας, να σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Παράλληλα, συλλέγει δεδομένα για το κατά πόσον διάφοροι κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί παράγοντες, καθώς και ζητήματα οργάνωσης τής εκπαίδευσης, επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών/-τριών.

Καθόλη τη διάρκεια τής διεξαγωγής τής έρευνας 69 μαθητές τής Α΄ τάξης τού Σχολείου μας, οι οποίοι επελέγησαν τυχαία από την ομάδα τού PISA, με την καθοδήγηση των καθηγητών κ. Γεωργίου Κουρή και Διονυσίου Μακρυπόδη, κατέβαλαν ουσιαστική προσπάθεια και επέδειξαν συνέπεια και αυτοπειθαρχία, εκπροσωπώντας επαξίως το Σχολείο μας.

Οι μαθητές μας απέδειξαν ότι διαθέτουν τα εχέγγυα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τής πραγματικής ζωής και ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν στα Σχολεία μας τους δίνει δυνατότητες για επιτυχία, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

001