Την 1η Σεπτεμβρίου 2021 απονεμήθηκε στην καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου η βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης τού προγράμματος τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και είχε συνολική διάρκεια τριάντα έξι ώρες.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 22 Ιουνίου έως και 23 Αυγούστου 2021 στο πλαίσιο τής Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω τού Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

001