Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου συμμετείχε με εισήγηση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο ICOMEU (International Conference on Management of Educational Units) με τίτλο "Emerging Trends in Education: A fusion of Pedagogy, Management, Robotics and STEAM" (Αναδυόμενες τάσεις στην εκπαίδευση: Μια συγχώνευση Παιδαγωγικής, Διοίκησης, Ρομποτικής και STEAM).

Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο τής Ελλάδος, και πραγματοποιήθηκε μέσω τής πλατφόρμας Ζoom, από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2022.

Η εισήγηση τής κ. Κυριακίδου είχε τίτλο "The e-Twinning Program: Development of Digital and Collaborative skills and benefits for teachers in Primary and Secondary education" (Το πρόγραμμα e-Twinning: Ανάπτυξη Ψηφιακών και Συνεργατικών ικανοτήτων και οφέλη για τους εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης).

001