Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Καινοτόμα Προγράμματα Αγωγής Υγείας» τής Επιστημονικής Ένωσης για την προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός πρωτοποριακού προγράμματος αειφορίας και περιβαλλοντικής παιδείας, το οποίο είχε ως θέμα "Το πράσινο σχολείο στην πόλη μας!" 

Στο πλαίσιο τής επιμόρφωσης αναλύθηκε ο οδηγός σχεδιασμού τού προγράμματος, η θεματολογία του και η εφαρμογή του.

Ο θεματικός του άξονας αφορά στη δημιουργία ενός πρότυπου δημοτικού σχολείου που θα υποστηρίζει και θα υπηρετεί την «πράσινη» αρχιτεκτονική, και θα προωθεί και θα προβάλλει τη βιοποικιλότητα, την επιστήμη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη, όχι μόνο μέσα από την αρχιτεκτονική του και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό του, αλλά και μέσα από τα μαθήματα που θα διδάσκονται σε αυτό.
Όλη η απαραίτητη για τη λειτουργία του ενέργεια θα παρέχεται από «καθαρές πηγές» και θα δημιουργεί τη διάθεση στους μαθητές για εργασία και μάθηση.

Το γενικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν διάρκειας 50 ωρών και περιελάμβανε αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων κλειστού τύπου μετά τη μελέτη επιμορφωτικού υλικού χωρισμένο σε εβδομαδιαίες ενότητες, κατανόηση τού εννοιολογικού οπλοστάσιου τής Αγωγής Υγείας, συγγραφή τελικής εργασίας και ανάρτησή της στο σχετικό forum, τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο σχολιασμό τελικών σχολιασμών συν-εκπαιδευομένων με βάση τους άξονες: περιεχόμενο, δομή, πρωτοτυπία και σαφήνεια, καθώς και ενεργό παρουσία, εμπλοκή και συνεργασία στη μαθησιακή κοινότητα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.

Το επιμορφωτικό υλικό κατανεμήθηκε στις εξής θεματικές ενότητες :

Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ των εννοιών Υγεία - Αγωγή Υγείας και Προαγωγή Υγείας: συνεισφορά στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των προγραμμάτων Αγωγής Ανάπτυξης στο σχολείο.

Οι στρατηγικές τής Κοινοτικής Ενδυνάμωσης (Community Empowerment) και τής Βασικής Εκπαίδευσης για την Υγεία ή Γραμματισμός Υγείας (Health Lliteracy) που αναπτύχθηκαν στην 7η Διεθνή Διάσκεψη στο Nairobi και συνδέονται με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας.

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: παραδείγματα.